અમે ટાન્ઝાનિયાના ગુજરાતી - Ame Tanzaniyana Gujarati - Gujarati

અમે ટાન્ઝાનિયાના ગુજરાતી

ગુજરાતી, ગુજરાતી, અમે ટાન્ઝાનિયાના ગુજરાતી
ગુજરાતી, ગુજરાતી, અમે ઈસ્ટ આફ્રિકાના રહેવાસી
ગુજરાતી, ગુજરાતી, અમે ટાન્ઝાનિયાના ગુજરાતી

જામ્બો જામ્બો બ્વાના હબારી ગાની મ્ઝુરી સાના
કીસ્વાહિલી ભાષા અમારી કીસ્વાહિલીમાં બોલિયે
જામ્બો બ્વાના હબારી ગાની મ્ઝુરી સાના રહીયે
અમે ન્ઝુરી સાના કહિયે

ગુજરાતી, ગુજરાતી, અમે ટાન્ઝાનિયાના ગુજરાતી
ગુજરાતી, ગુજરાતી, અમે ઈસ્ટ આફ્રિકાના રહેવાસી

જામ્બો જામ્બો બ્વાના હબારી ગાની મ્ઝુરી સાના
ક્રિસમસ ઈદ દિવાળી મનાવીયે ન્ગોમા જોવા જઈએ
બૈસાખીના ભાંગડા બલ્લેબલ્લે દાંડીયા ગરબા રચીયે
અરે હસતા ગાતા રહીયે

ગુજરાતી, ગુજરાતી, અમે ટાન્ઝાનિયાના ગુજરાતી
ગુજરાતી, ગુજરાતી, અમે ઈસ્ટ આફ્રિકાના રહેવાસી

જામ્બો જામ્બો બ્વાના હબારી ગાની મ્ઝુરી સાના
ગુજરાતી ખાય સ્પેશ્યલ થાલી ખાય મીક્ષ ઝાંઝીબારી
મિઠાઈ ને પીત્ઝા ભાવે અમને ભાવે મહારાગેના વાલી
અરે ખીચડી કાઠિયાવાડી

ગુજરાતી, ગુજરાતી, અમે ટાન્ઝાનિયાના ગુજરાતી
ગુજરાતી, ગુજરાતી, અમે ઈસ્ટ આફ્રિકાના રહેવાસી

જામ્બો જામ્બો બ્વાના હબારી ગાની મ્ઝુરી સાના
ગુજરાતી મિકેનિક છે ને કોઈ છે મ્વાના ઉજેન્ઝી
કોઈ છે દેરેવા વા ટેક્સી કોઈ છે સારા મ્ચોરાજી
અરે કોઈ છે મોટા વ્યાપારી

ગુજરાતી, ગુજરાતી, અમે ટાન્ઝાનિયાના ગુજરાતી
ગુજરાતી, ગુજરાતી, અમે ઈસ્ટ આફ્રિકાના રહેવાસી

જામ્બો જામ્બો બ્વાના હબારી ગાની મ્ઝુરી સાના
ટાન્ઝાનિયાની ન્ચી યા અમાની ટાન્ઝાનિયાની ન્ચી યેતુ
ટાન્ઝાનિયાની મ્ઝુરી સાના ટાન્ઝાનિયા વી લવ યુ
ટાન્ઝાનિયા ટુનાકુ પેન્ડા

ગુજરાતી, ગુજરાતી, અમે ટાન્ઝાનિયાના ગુજરાતી
ગુજરાતી, ગુજરાતી, અમે ઈસ્ટ આફ્રિકાના રહેવાસી
જામ્બો જામ્બો બ્વાના હબારી ગાની મ્ઝુરી સાના


अमे टान्झानियाना गुजराती

गुजराती, गुजराती, अमे टान्झानियाना गुजराती
गुजराती, गुजराती, अमे ईस्ट आफ्रिकाना रहेवासी
गुजराती, गुजराती, अमे टान्झानियाना गुजराती

जाम्बो जाम्बो ब्वाना हबारी गानी म्झुरी साना
कीस्वाहिली भाषा अमारी कीस्वाहिलीमां बोलिये
जाम्बो ब्वाना हबारी गानी म्झुरी साना रहीये
अमे न्झुरी साना कहिये

गुजराती, गुजराती, अमे टान्झानियाना गुजराती
गुजराती, गुजराती, अमे ईस्ट आफ्रिकाना रहेवासी

जाम्बो जाम्बो ब्वाना हबारी गानी म्झुरी साना
क्रिसमस ईद दिवाळी मनावीये न्गोमा जोवा जईए
बैसाखीना भांगडा बल्लेबल्ले दांडीया गरबा रचीये
अरे हसता गाता रहीये

गुजराती, गुजराती, अमे टान्झानियाना गुजराती
गुजराती, गुजराती, अमे ईस्ट आफ्रिकाना रहेवासी

जाम्बो जाम्बो ब्वाना हबारी गानी म्झुरी साना
गुजराती खाय स्पेश्यल थाली खाय मीक्ष झांझीबारी
मिठाई ने पीत्झा भावे अमने भावे महारागेना वाली
अरे खीचडी काठियावाडी

गुजराती, गुजराती, अमे टान्झानियाना गुजराती
गुजराती, गुजराती, अमे ईस्ट आफ्रिकाना रहेवासी

जाम्बो जाम्बो ब्वाना हबारी गानी म्झुरी साना
गुजराती मिकेनिक छे ने कोई छे म्वाना उजेन्झी
कोई छे देरेवा वा टेक्सी कोई छे सारा म्चोराजी
अरे कोई छे मोटा व्यापारी

गुजराती, गुजराती, अमे टान्झानियाना गुजराती
गुजराती, गुजराती, अमे ईस्ट आफ्रिकाना रहेवासी

जाम्बो जाम्बो ब्वाना हबारी गानी म्झुरी साना
टान्झानियानी न्ची या अमानी टान्झानियानी न्ची येतु
टान्झानियानी म्झुरी साना टान्झानिया वी लव यु
टान्झानिया टुनाकु पेन्डा

गुजराती, गुजराती, अमे टान्झानियाना गुजराती
गुजराती, गुजराती, अमे ईस्ट आफ्रिकाना रहेवासी
जाम्बो जाम्बो ब्वाना हबारी गानी म्झुरी साना


Ame Tanzaniyana Gujarati

Gujarati, gujarati, ame tanzaniyana gujarati
Gujarati, gujarati, ame ista afrikana rahevasi
Gujarati, gujarati, ame tanzaniyana gujarati

Jambo jambo bvana habari gani mzuri sana
Kiswahili bhasha amari kiswahiliman boliye
Jambo bvana habari gani mzuri sana rahiye
ame nzuri sana kahiye

Gujarati, gujarati, ame tanzaniyana gujarati
Gujarati, gujarati, ame ista afrikana rahevasi

Jambo jambo bvana habari gani mzuri sana
Krisamas id divali manaviye ngoma jova jaie
Baisakhina bhangada balleballe dandiya garaba rachiye
are hasata gata rahiye

Gujarati, gujarati, ame tanzaniyana gujarati
Gujarati, gujarati, ame ista afrikana rahevasi

Jambo jambo bvana habari gani mzuri sana
Gujarati khaya speshyal thali khaya miksh zanzibari
Mithai ne pitza bhave amane bhave maharagena vali
are khichadi kathiyavadi

Gujarati, gujarati, ame tanzaniyana gujarati
Gujarati, gujarati, ame ista afrikana rahevasi

Jambo jambo bvana habari gani mzuri sana
Gujarati mikenik chhe ne koi chhe mvana ujenzi
Koi chhe dereva va teksi koi chhe sara mchoraji
are koi chhe mota vyapari

Gujarati, gujarati, ame tanzaniyana gujarati
Gujarati, gujarati, ame ista afrikana rahevasi

Jambo jambo bvana habari gani mzuri sana
Tanzaniyani nchi ya amani tanzaniyani nchi yetu
Tanzaniyani mzuri sana tanzaniya vi lav yu
tanzaniya tunaku penda

Gujarati, gujarati, ame tanzaniyana gujarati
Gujarati, gujarati, ame ista afrikana rahevasi
Jambo jambo bvana habari gani mzuri sana


Ame ṭānzāniyānā gujarātī

Gujarātī, gujarātī, ame ṭānzāniyānā gujarātī
Gujarātī, gujarātī, ame īsṭa āfrikānā rahevāsī
Gujarātī, gujarātī, ame ṭānzāniyānā gujarātī

Jāmbo jāmbo bvānā habārī gānī mzurī sānā
Kīswāhilī bhāṣhā amārī kīswāhilīmān boliye
Jāmbo bvānā habārī gānī mzurī sānā rahīye
ame nzurī sānā kahiye

Gujarātī, gujarātī, ame ṭānzāniyānā gujarātī
Gujarātī, gujarātī, ame īsṭa āfrikānā rahevāsī

Jāmbo jāmbo bvānā habārī gānī mzurī sānā
Krisamas īd divāḷī manāvīye ngomā jovā jaīe
Baisākhīnā bhāngaḍā balleballe dānḍīyā garabā rachīye
are hasatā gātā rahīye

Gujarātī, gujarātī, ame ṭānzāniyānā gujarātī
Gujarātī, gujarātī, ame īsṭa āfrikānā rahevāsī

Jāmbo jāmbo bvānā habārī gānī mzurī sānā
Gujarātī khāya speshyal thālī khāya mīkṣh zānzībārī
Miṭhāī ne pītzā bhāve amane bhāve mahārāgenā vālī
are khīchaḍī kāṭhiyāvāḍī

Gujarātī, gujarātī, ame ṭānzāniyānā gujarātī
Gujarātī, gujarātī, ame īsṭa āfrikānā rahevāsī

Jāmbo jāmbo bvānā habārī gānī mzurī sānā
Gujarātī mikenik chhe ne koī chhe mvānā ujenzī
Koī chhe derevā vā ṭeksī koī chhe sārā mchorājī
are koī chhe moṭā vyāpārī

Gujarātī, gujarātī, ame ṭānzāniyānā gujarātī
Gujarātī, gujarātī, ame īsṭa āfrikānā rahevāsī

Jāmbo jāmbo bvānā habārī gānī mzurī sānā
Ṭānzāniyānī nchī yā amānī ṭānzāniyānī nchī yetu
Ṭānzāniyānī mzurī sānā ṭānzāniyā vī lav yu
ṭānzāniyā ṭunāku penḍā

Gujarātī, gujarātī, ame ṭānzāniyānā gujarātī
Gujarātī, gujarātī, ame īsṭa āfrikānā rahevāsī
Jāmbo jāmbo bvānā habārī gānī mzurī sānā


Source : સ્વરઃ જિતેન
ગીત-સંગીતઃ સુજિત ભોજક