અમે તો તારાં નાનાં બાળ - Ame to tārān nānān bāḷ - Lyrics

અમે તો તારાં નાનાં બાળ

અમે તો તારાં નાનાં બાળ,
અમારી તું લેજે સંભાળ … અમે તો તારાં.

ડગલે પગલે ભૂલો અમારી,
દે સદબુદ્ધિ ભૂલો વિસારી,
તુજ વિણ કોણ લેશે સંભાળ … અમે તો તારાં.

દીનદુઃખિયાના દુઃખ હરવાને,
આપો બળ મને સહાય થવાને,
અમ પર પ્રેમ ઘણો વરસાવ … અમે તો તારાં.

બાલ જીવન અમ વીતે હર્ષે,
ના દુનિયાની મલિનતા સ્પર્શે,
અમારું હસવું રહે ચિરકાળ … અમે તો તારાં.


Ame to tārān nānān bāḷa

Ame to tārān nānān bāḷa,
Amārī tun leje sanbhāḷ … Ame to tārān.

Ḍagale pagale bhūlo amārī,
De sadabuddhi bhūlo visārī,
Tuj viṇ koṇ leshe sanbhāḷ … Ame to tārān.

Dīnaduahkhiyānā duahkha haravāne,
Āpo baḷ mane sahāya thavāne,
Am par prem ghaṇo varasāv … Ame to tārān.

Bāl jīvan am vīte harṣhe,
Nā duniyānī malinatā sparshe,
Amārun hasavun rahe chirakāḷ … Ame to tārān.