અનેરી પાંજે વતનજી ગાલ્યું - Aneri Panje Vatanaji Galyun - Lyrics

અનેરી પાંજે વતનજી ગાલ્યું

પાંજે વતનજી ગાલ્યું
અનેરી પાંજે વતનજી ગાલ્યું

દુંદાળા દાદાજી જેવા એ ડુંગરા
ઉજ્જડ છો દેખાવે ભૂંડા ને ભૂખરા

બાળપણું ખૂંદી ત્યાં ગાળ્યું
અનેરી પાંજે વતનજી ગાલ્યું

પાદરની દેરીપે ઝૂકેલા ઝુંડમાં
ભર્યે તળાવ પેલા કૂવા ને કુંડમાં

છોટપણું છંદમાં ઉછાળ્યું
અનેરી પાંજે વતનજી ગાલ્યું

પેલી નિશાળ જેમાં ખાધી’તી સોટીયું
પેલી શેરી જ્યાં હારી ખાટી લખોટીયું

કેમે ભુલાય કાન ઝાલ્યું
અનેરી પાંજે વતનજી ગાલ્યું

બુઢ્ઢા મીઠીમા એની મીઠેરી બોરડી
ચોકી ખડી એની થડ માંહે ઓરડી
દીધાં શાં ખાવા અમે ઝંઝેરી બોરડી

બોર ભેગી ખાધી’તી ગાળ્યું
અનેરી પાંજે વતનજી ગાલ્યું

બાવા બજરંગીની ઘંટા ગજાવતી
ગોમી ગોરાણીની જીભને ચગાવતી
ગોવા નાવીની છટાને છકાવતી

રંગીલી રંજીલી ગાલ્યું
અનેરી પાંજે વતનજી ગાલ્યું

વ્હાલભર્યા વેલામાં ચંચી એ ચીકણી
તંતીલી અંબા ને ગંગુ એ બીકણી
શ્યામુ કાકાની એ ધમકીલી છીંકણી

જેવું બધુંય ગયું હાલ્યું
અનેરી પાંજે વતનજી ગાલ્યું

છોટી નિશાળમાંથી મોટીમાં ચાલ્યા
પટ પટ અંગરેજી બોલ બે’ક ઝાલ્યા
ભાઈ ભાઈ ક્‌હેવાતાં અકડાતા હાલ્યા

મોટપણું મ્હોરન્તું ચાલ્યું
અનેરી પાંજે વતનજી ગાલ્યું


अनेरी पांजे वतनजी गाल्युं

पांजे वतनजी गाल्युं
अनेरी पांजे वतनजी गाल्युं

दुंदाळा दादाजी जेवा ए डुंगरा
उज्जड छो देखावे भूंडा ने भूखरा

बाळपणुं खूंदी त्यां गाळ्युं
अनेरी पांजे वतनजी गाल्युं

पादरनी देरीपे झूकेला झुंडमां
भर्ये तळाव पेला कूवा ने कुंडमां

छोटपणुं छंदमां उछाळ्युं
अनेरी पांजे वतनजी गाल्युं

पेली निशाळ जेमां खाधी’ती सोटीयुं
पेली शेरी ज्यां हारी खाटी लखोटीयुं

केमे भुलाय कान झाल्युं
अनेरी पांजे वतनजी गाल्युं

बुढ्ढा मीठीमा एनी मीठेरी बोरडी
चोकी खडी एनी थड मांहे ओरडी
दीधां शां खावा अमे झंझेरी बोरडी

बोर भेगी खाधी’ती गाळ्युं
अनेरी पांजे वतनजी गाल्युं

बावा बजरंगीनी घंटा गजावती
गोमी गोराणीनी जीभने चगावती
गोवा नावीनी छटाने छकावती

रंगीली रंजीली गाल्युं
अनेरी पांजे वतनजी गाल्युं

व्हालभर्या वेलामां चंची ए चीकणी
तंतीली अंबा ने गंगु ए बीकणी
श्यामु काकानी ए धमकीली छींकणी

जेवुं बधुंय गयुं हाल्युं
अनेरी पांजे वतनजी गाल्युं

छोटी निशाळमांथी मोटीमां चाल्या
पट पट अंगरेजी बोल बे’क झाल्या
भाई भाई क्‌हेवातां अकडाता हाल्या

मोटपणुं म्होरन्तुं चाल्युं
अनेरी पांजे वतनजी गाल्युं


Aneri Panje Vatanaji Galyun

Panje vatanaji galyun
aneri panje vatanaji galyun

dundala dadaji jeva e dungara
ujjad chho dekhave bhunda ne bhukhara

balapanun khundi tyan galyun
aneri panje vatanaji galyun

padarani deripe zukela zundaman
bharye talav pela kuva ne kundaman

chhotapanun chhandaman uchhalyun
aneri panje vatanaji galyun

peli nishal jeman khadhi’ti sotiyun
peli sheri jyan hari khati lakhotiyun

keme bhulaya kan zalyun
aneri panje vatanaji galyun

budhdha mithima eni mitheri boradi
choki khadi eni thad manhe oradi
didhan shan khava ame zanzeri boradi

bor bhegi khadhi’ti galyun
aneri panje vatanaji galyun

bava bajarangini ghanta gajavati
gomi goranini jibhane chagavati
gova navini chhatane chhakavati

rangili ranjili galyun
aneri panje vatanaji galyun

vhalabharya velaman chanchi e chikani
tantili anba ne gangu e bikani
shyamu kakani e dhamakili chhinkani

jevun badhunya gayun halyun
aneri panje vatanaji galyun

chhoti nishalamanthi motiman chalya
pat pat angareji bol be’k zalya
bhai bhai khevatan akadata halya

motapanun mhorantun chalyun
aneri panje vatanaji galyun


Anerī pānje vatanajī gālyun

Pānje vatanajī gālyun
anerī pānje vatanajī gālyun

dundāḷā dādājī jevā e ḍungarā
ujjaḍ chho dekhāve bhūnḍā ne bhūkharā

bāḷapaṇun khūndī tyān gāḷyun
anerī pānje vatanajī gālyun

pādaranī derīpe zūkelā zunḍamān
bharye taḷāv pelā kūvā ne kunḍamān

chhoṭapaṇun chhandamān uchhāḷyun
anerī pānje vatanajī gālyun

pelī nishāḷ jemān khādhī’tī soṭīyun
pelī sherī jyān hārī khāṭī lakhoṭīyun

keme bhulāya kān zālyun
anerī pānje vatanajī gālyun

buḍhḍhā mīṭhīmā enī mīṭherī boraḍī
chokī khaḍī enī thaḍ mānhe oraḍī
dīdhān shān khāvā ame zanzerī boraḍī

bor bhegī khādhī’tī gāḷyun
anerī pānje vatanajī gālyun

bāvā bajarangīnī ghanṭā gajāvatī
gomī gorāṇīnī jībhane chagāvatī
govā nāvīnī chhaṭāne chhakāvatī

rangīlī ranjīlī gālyun
anerī pānje vatanajī gālyun

vhālabharyā velāmān chanchī e chīkaṇī
tantīlī anbā ne gangu e bīkaṇī
shyāmu kākānī e dhamakīlī chhīnkaṇī

jevun badhunya gayun hālyun
anerī pānje vatanajī gālyun

chhoṭī nishāḷamānthī moṭīmān chālyā
paṭ paṭ angarejī bol be’k zālyā
bhāī bhāī khevātān akaḍātā hālyā

moṭapaṇun mhorantun chālyun
anerī pānje vatanajī gālyun


Source : સુંદરજી બેટાઈ