આપણામાંથી કોક તો જાગે! - Apanamanthi Kok to Jage! - Lyrics

આપણામાંથી કોક તો જાગે!

કોક તો જાગે!
આપણામાંથી કોક તો જાગે
કોક તો જાગે!
કોક તો જાગે આપણામાંથી

હાય જમાને ઝેરને પીધાં વેરને પીધાં
આધીનતાનાં અંધેરને પીધાં
કૈંક કડાયાં કેરને પીધાં
આજ જમાનો અંતરાશે એક ઘૂંટડો માગે
સાચ-ખમીરનો ઘૂંટડો માગે
આપણામાંથી કોક તો જાગે!

બાપદાદાની બાંધેલ ડેલી
એક ફળીબંધ હોય હવેલી
ગામની ચંત્યા ગોંદરે મેલી
એ ય નિરાંતે લીમડા હેઠે ઢોલિયા ઢાળી
સહુ સૂતાં હોય એમ કાં લાગે?
આપણામાંથી કોક તો જાગે!

સોડ તાણી સહુ આપણે સૂતાં
આપણે ઓશીકે આપણાં જૂતાં
ઘોર અંધારા આભથી ચૂતાં
ઘોર અંધારી રાત જેવી
ઘનઘોર તવારીખ સોરવા લાગે
આપણામાંથી કોક તો જાગે!

આમથી આવે ક્રોડ કોલાહલ
તેમથી વ્હેતાં લોહી છલોછલ
તોય ઊભાં જે માનવી મોસલ
આપરખાં, વગડાઉ ને એવાં
ધ્યાનબ્હેરાંનાં
લમણાંમાં મર લાઠિયું વાગે!
આપણામાંથી કોક તો જાગે!

કોઈ જાગે કે કોઈ ના જાગે
કોઈ શું જાગે?
તું જ જાગ્યો તો તું જ જા આગે
આપણામાંથી તું જ જા આગે!

-વેણીભાઈ પુરોહિત


Apanamanthi Kok to Jage!

Kok to jage! Apanamanthi kok to jage
Kok to jage! Kok to jage apanamanthi

Haya jamane zerane pidhan verane pidhan
Adhinatanan andherane pidhan
Kainka kadayan kerane pidhan
Aj jamano antarashe ek ghunṭado mage
Sacha-khamirano ghunṭado mage
Apanamanthi kok to jage!

Bapadadani bandhel deli
Ek falibandha hoya haveli
Gamani chantya gondare meli
E ya nirante limad hethe dholiya dhali
Sahu sutan hoya em kan lage? Apanamanthi kok to jage!

Sod tani sahu apane sutan
Apane oshike apanan jutan
Ghor andhar abhathi chutan
Ghor andhari rat jevi
Ghanaghor tavarikh sorav lage
Apanamanthi kok to jage!

Amathi ave krod kolahala
Temathi vhetan lohi chhalochhala
Toya ubhan je manavi mosala
Aparakhan, vagadau ne evan
Dhyanabherannan
Lamananman mar lathiyun vage! Apanamanthi kok to jage!

Koi jage ke koi n jage
Koi shun jage? Tun j jagyo to tun j j age
Apanamanthi tun j j age!

-Venibhai Purohita