આપણી છે પરભવની પ્રીત - Apani Chhe Parabhavani Prita - Gujarati

આપણી છે પરભવની પ્રીત

આપણી…
આપણી છે પરભવની પ્રીત
મીટ મળી ત્યાં તો અણધાર્યું
મીટ મળી ત્યાં તો અણધાર્યું ચોર્યું મારું ચિત્ત
આપણી છે પરભવની પ્રીત
આપણી છે પરભવની પ્રીત

મેંદી પીસાતાં રંગ વધે છે
મેંદી પીસાતાં રંગ વધે છે પ્રેમની એ છે રીત
આપણી છે પરભવની પ્રીત
આપણી છે પરભવની પ્રીત

પાકા રંગની છાપ જ્યાં છાપી
ફાટે પણ ફીટે ન કદાપિ
પ્રેમીને જુદા કરનારા
પ્રેમીને જુદા કરનારા એ ભૂલી રહ્યાં છે ભીંત
આપણી છે પરભવની પ્રીત
આપણી છે પરભવની પ્રીત

કૃષ્ણે બંસીમાં છે ગાઈ
સૌથી ઊંચી પ્રેમસગાઈ
કૃષ્ણે બંસીમાં છે ગાઈ
સૌથી ઊંચી પ્રેમસગાઈ
પ્રેમ પ્રભુનું મંદિર જાણો
પ્રેમ પ્રભુનું મંદિર જાણો, પ્રેમની થઈ છે જીત
આપણી છે પરભવની પ્રીત
આપણી છે પરભવની પ્રીત


आपणी छे परभवनी प्रीत

आपणी…
आपणी छे परभवनी प्रीत
मीट मळी त्यां तो अणधार्युं
मीट मळी त्यां तो अणधार्युं चोर्युं मारुं चित्त
आपणी छे परभवनी प्रीत
आपणी छे परभवनी प्रीत

मेंदी पीसातां रंग वधे छे
मेंदी पीसातां रंग वधे छे प्रेमनी ए छे रीत
आपणी छे परभवनी प्रीत
आपणी छे परभवनी प्रीत

पाका रंगनी छाप ज्यां छापी
फाटे पण फीटे न कदापि
प्रेमीने जुदा करनारा
प्रेमीने जुदा करनारा ए भूली रह्यां छे भींत
आपणी छे परभवनी प्रीत
आपणी छे परभवनी प्रीत

कृष्णे बंसीमां छे गाई
सौथी ऊंची प्रेमसगाई
कृष्णे बंसीमां छे गाई
सौथी ऊंची प्रेमसगाई
प्रेम प्रभुनुं मंदिर जाणो
प्रेम प्रभुनुं मंदिर जाणो, प्रेमनी थई छे जीत
आपणी छे परभवनी प्रीत
आपणी छे परभवनी प्रीत


Apani Chhe Parabhavani Prita

Apani… Apani chhe parabhavani prita
Mit mali tyan to anadharyun
Mit mali tyan to anadharyun choryun marun chitta
Apani chhe parabhavani prita
Apani chhe parabhavani prita

Mendi pisatan ranga vadhe chhe
Mendi pisatan ranga vadhe chhe premani e chhe rita
Apani chhe parabhavani prita
Apani chhe parabhavani prita

Paka rangani chhap jyan chhapi
Fate pan fite n kadapi
Premine juda karanara
Premine juda karanara e bhuli rahyan chhe bhinta
Apani chhe parabhavani prita
Apani chhe parabhavani prita

Krushne bansiman chhe gai
Sauthi unchi premasagai
Krushne bansiman chhe gai
Sauthi unchi premasagai
Prem prabhunun mandir jano
Prem prabhunun mandir jano, premani thai chhe jita
Apani chhe parabhavani prita
Apani chhe parabhavani prita


Āpaṇī chhe parabhavanī prīta

Āpaṇī… Āpaṇī chhe parabhavanī prīta
Mīṭ maḷī tyān to aṇadhāryun
Mīṭ maḷī tyān to aṇadhāryun choryun mārun chitta
Āpaṇī chhe parabhavanī prīta
Āpaṇī chhe parabhavanī prīta

Mendī pīsātān ranga vadhe chhe
Mendī pīsātān ranga vadhe chhe premanī e chhe rīta
Āpaṇī chhe parabhavanī prīta
Āpaṇī chhe parabhavanī prīta

Pākā ranganī chhāp jyān chhāpī
Fāṭe paṇ fīṭe n kadāpi
Premīne judā karanārā
Premīne judā karanārā e bhūlī rahyān chhe bhīnta
Āpaṇī chhe parabhavanī prīta
Āpaṇī chhe parabhavanī prīta

Kṛuṣhṇe bansīmān chhe gāī
Sauthī ūnchī premasagāī
Kṛuṣhṇe bansīmān chhe gāī
Sauthī ūnchī premasagāī
Prem prabhunun mandir jāṇo
Prem prabhunun mandir jāṇo, premanī thaī chhe jīta
Āpaṇī chhe parabhavanī prīta
Āpaṇī chhe parabhavanī prīta


Source : ગીતઃ પરમાણંદ મણીશંકર ભટ્ટ ‘ત્રાપજકર’
સ્વરાંકનઃ મોહન જૂનિયર
નાટકઃ પરભવની પ્રીત (૧૯૬૫)