આપશ્રી ક્યાં કોઈ દી - Apashri Kyan Koi Di - Gujarati

આપશ્રી ક્યાં કોઈ દી

છેવટ કંટાળી મેં વાદળાંને કીધું કે
વરસ્યા વિનાના શું જાવ છો!
વાદળ કહે કે ભાઈ વરસી તો પડીએ પણ
આપશ્રી ક્યાં કોઈ દી ભીંજાવ છો?

મેં કીધું શું ક્યો છો? ગ્યા વરસે ક્યાં રયો તો
છત્રી ઉઘાડવાનો વેત?
વાદળ ક્યે, રહેવા દ્યો પલળી જે જાય ઈ તો
અંદરથી ઉગાડે હેત,
વરસી વરસીને અમે થાકી ગયા ને તોય
તમે ક્યાં લીલાછમ થાવ છો?
આપશ્રી ક્યાં કોઈ દી ભીંજાવ છો?

મેં કીધું આ રીતે શું કામે નાખો છો
માણસની જાત માથે આળ?
વાદળ ક્યે મને તારામાં ગોતી દે
એકાદી લીલીછમ ડાળ?
મૂળનું તો સરનામું મળતું નથી ને
પાછા કૂંપળનાં ગીતો શું ગાવ છો?
આપશ્રી ક્યાં કોઈ દી ભીંજાવ છો?

મેં કીધું આ રીતે તરસ્યે મારીને
તમે સારું તો કરતાં નથી જ,
વાદળ ક્યે બસ ભાઈ આ રીતે અમને પણ
થોડીક ચડી ગઈ છે ખીજ.
અબઘડીએ ધોધમાર વરસી પડું છું,
બોલો બાળકની જેમ તમે ન્હાવ છો?
આપશ્રી ક્યાં કોઈ દી ભીંજાવ છો?


आपश्री क्यां कोई दी

छेवट कंटाळी में वादळांने कीधुं के
वरस्या विनाना शुं जाव छो!
वादळ कहे के भाई वरसी तो पडीए पण
आपश्री क्यां कोई दी भींजाव छो?

में कीधुं शुं क्यो छो? ग्या वरसे क्यां रयो तो
छत्री उघाडवानो वेत?
वादळ क्ये, रहेवा द्यो पलळी जे जाय ई तो
अंदरथी उगाडे हेत,
वरसी वरसीने अमे थाकी गया ने तोय
तमे क्यां लीलाछम थाव छो?
आपश्री क्यां कोई दी भींजाव छो?

में कीधुं आ रीते शुं कामे नाखो छो
माणसनी जात माथे आळ?
वादळ क्ये मने तारामां गोती दे
एकादी लीलीछम डाळ?
मूळनुं तो सरनामुं मळतुं नथी ने
पाछा कूंपळनां गीतो शुं गाव छो?
आपश्री क्यां कोई दी भींजाव छो?

में कीधुं आ रीते तरस्ये मारीने
तमे सारुं तो करतां नथी ज,
वादळ क्ये बस भाई आ रीते अमने पण
थोडीक चडी गई छे खीज.
अबघडीए धोधमार वरसी पडुं छुं,
बोलो बाळकनी जेम तमे न्हाव छो?
आपश्री क्यां कोई दी भींजाव छो?


Apashri Kyan Koi Di

Chhevat kantali men vadalanne kidhun ke
Varasya vinana shun jav chho! Vadal kahe ke bhai varasi to padie pana
Apashri kyan koi di bhinjav chho?

Men kidhun shun kyo chho? Gya varase kyan rayo to
Chhatri ughadavano veta? Vadal kye, raheva dyo palali je jaya i to
Andarathi ugade heta,
Varasi varasine ame thaki gaya ne toya
Tame kyan lilachham thav chho? Apashri kyan koi di bhinjav chho?

Men kidhun a rite shun kame nakho chho
Manasani jat mathe ala? Vadal kye mane taraman goti de
Ekadi lilichham dala? Mulanun to saranamun malatun nathi ne
Pachha kunpalanan gito shun gav chho? Apashri kyan koi di bhinjav chho?

Men kidhun a rite tarasye marine
Tame sarun to karatan nathi ja,
Vadal kye bas bhai a rite amane pana
Thodik chadi gai chhe khija. Abaghadie dhodhamar varasi padun chhun,
Bolo balakani jem tame nhav chho? Apashri kyan koi di bhinjav chho?


Āpashrī kyān koī dī

Chhevaṭ kanṭāḷī men vādaḷānne kīdhun ke
Varasyā vinānā shun jāv chho! Vādaḷ kahe ke bhāī varasī to paḍīe paṇa
Āpashrī kyān koī dī bhīnjāv chho?

Men kīdhun shun kyo chho? Gyā varase kyān rayo to
Chhatrī ughāḍavāno veta? Vādaḷ kye, rahevā dyo palaḷī je jāya ī to
Andarathī ugāḍe heta,
Varasī varasīne ame thākī gayā ne toya
Tame kyān līlāchham thāv chho? Āpashrī kyān koī dī bhīnjāv chho?

Men kīdhun ā rīte shun kāme nākho chho
Māṇasanī jāt māthe āḷa? Vādaḷ kye mane tārāmān gotī de
Ekādī līlīchham ḍāḷa? Mūḷanun to saranāmun maḷatun nathī ne
Pāchhā kūnpaḷanān gīto shun gāv chho? Āpashrī kyān koī dī bhīnjāv chho?

Men kīdhun ā rīte tarasye mārīne
Tame sārun to karatān nathī ja,
Vādaḷ kye bas bhāī ā rīte amane paṇa
Thoḍīk chaḍī gaī chhe khīja. Abaghaḍīe dhodhamār varasī paḍun chhun,
Bolo bāḷakanī jem tame nhāv chho? Āpashrī kyān koī dī bhīnjāv chho?


Source : કૃષ્ણ દવે