આપો તો લઈ લેશે - Apo To Lai Leshe - Gujarati

આપો તો લઈ લેશે

આપો તો લઈ લેશે, માગો તો ના કહેશે
માણસ સઘળાં છે તકવાદી
ચેતીને રહેજો રે, નહિતર છે બરબાદી

વાતોમાં તેઓ સિકંદર છે મતલબ દિલની અંદર
બીજાની વાત કઢાવે પોતાની વાત છૂપાવે

સાભળજો, મીઠી મીઠી વાતો કરશે
ન પાણીનો પ્યાલો ધરશે

આપો તો લઈ લેશે, માગો તો ના કહેશે
માણસ સઘળાં છે તકવાદી
ચેતીને રહેજો રે, નહિતર છે બરબાદી

અહીં રંગ બદલતા લોકો એની પાસ દુનિયાદારી
પૈસો છે અહીં પરમેશ્વર પૈસાની વાત જ ન્યારી

કહેવત છે સ્વાર્થની છે અહીં સગાઈ
અરે વખત સાથે જાયે બદલાઈ

આપો તો લઈ લેશે, માગો તો ના કહેશે
માણસ સઘળાં છે તકવાદી
ચેતીને રહેજો રે, નહિતર છે બરબાદી


आपो तो लई लेशे

आपो तो लई लेशे, मागो तो ना कहेशे
माणस सघळां छे तकवादी
चेतीने रहेजो रे, नहितर छे बरबादी

वातोमां तेओ सिकंदर छे मतलब दिलनी अंदर
बीजानी वात कढावे पोतानी वात छूपावे

साभळजो, मीठी मीठी वातो करशे
न पाणीनो प्यालो धरशे

आपो तो लई लेशे, मागो तो ना कहेशे
माणस सघळां छे तकवादी
चेतीने रहेजो रे, नहितर छे बरबादी

अहीं रंग बदलता लोको एनी पास दुनियादारी
पैसो छे अहीं परमेश्वर पैसानी वात ज न्यारी

कहेवत छे स्वार्थनी छे अहीं सगाई
अरे वखत साथे जाये बदलाई

आपो तो लई लेशे, मागो तो ना कहेशे
माणस सघळां छे तकवादी
चेतीने रहेजो रे, नहितर छे बरबादी


Apo To Lai Leshe

Apo to lai leshe, mago to na kaheshe
manas saghalan chhe takavadi
Chetine rahejo re, nahitar chhe barabadi

Vatoman teo sikandar chhe matalab dilani andar
bijani vat kadhave potani vat chhupave

Sabhalajo, mithi mithi vato karashe
n panino pyalo dharashe

Apo to lai leshe, mago to na kaheshe
manas saghalan chhe takavadi
Chetine rahejo re, nahitar chhe barabadi

Ahin ranga badalata loko eni pas duniyadari
Paiso chhe ahin parameshvar paisani vat j nyari

Kahevat chhe swarthani chhe ahin sagai
are vakhat sathe jaye badalai

Apo to lai leshe, mago to na kaheshe
manas saghalan chhe takavadi
Chetine rahejo re, nahitar chhe barabadi


Āpo to laī leshe

Āpo to laī leshe, māgo to nā kaheshe
māṇas saghaḷān chhe takavādī
Chetīne rahejo re, nahitar chhe barabādī

Vātomān teo sikandar chhe matalab dilanī andar
bījānī vāt kaḍhāve potānī vāt chhūpāve

Sābhaḷajo, mīṭhī mīṭhī vāto karashe
n pāṇīno pyālo dharashe

Āpo to laī leshe, māgo to nā kaheshe
māṇas saghaḷān chhe takavādī
Chetīne rahejo re, nahitar chhe barabādī

Ahīn ranga badalatā loko enī pās duniyādārī
Paiso chhe ahīn parameshvar paisānī vāt j nyārī

Kahevat chhe swārthanī chhe ahīn sagāī
are vakhat sāthe jāye badalāī

Āpo to laī leshe, māgo to nā kaheshe
māṇas saghaḷān chhe takavādī
Chetīne rahejo re, nahitar chhe barabādī


Source : સ્વરઃ મોહમદ સલામત