આસમાની રંગની ચૂંદડી રે - Āsamānī Ranganī Chūndaḍī Re - Lyrics

આસમાની રંગની ચૂંદડી રે

આસમાની રંગની ચૂંદડી રે, ચૂંદડી રે
માની ચૂંદડી લહેરાય
ચૂંદડીમાં ચમકે ચાંદલા રે, ચાંદલા રે
માની ચૂંદડી લહેરાય

નવરંગે રંગી ચૂંદડી રે, ચૂંદડી રે
માની ચૂંદડી લહેરાય
ચૂંદડીમાં ચમકે હીરલા રે, હીરલા રે
માની ચૂંદડી લહેરાય

શોભે મજાની ચૂંદડી રે, ચૂંદડી રે
માની ચૂંદડી લહેરાય
ચૂંદડીમાં ચમકે મુખડું રે, મુખડું રે
માની ચૂંદડી લહેરાય

અંગે દીપે છે ચૂંદડી રે, ચૂંદડી રે
માની ચૂંદડી લહેરાય
પહેરી ફરે ફેર ફૂદડી રે, ફેર ફૂદડી રે
માની ચૂંદડી લહેરાય

લહરે પવન ઊડે ચૂંદડી રે, ચૂંદડી રે
માની ચૂંદડી લહેરાય
આસમાની રંગની ચૂંદડી રે, ચૂંદડી રે
માની ચૂંદડી લહેરાય


Āsamānī Ranganī Chūndaḍī Re

Āsamānī ranganī chūndaḍī re, chūndaḍī re
mānī chūndaḍī laherāya
Chūndaḍīmān chamake chāndalā re, chāndalā re
mānī chūndaḍī laherāya

Navarange rangī chūndaḍī re, chūndaḍī re
mānī chūndaḍī laherāya
Chūndaḍīmān chamake hīralā re, hīralā re
mānī chūndaḍī laherāya

Shobhe majānī chūndaḍī re, chūndaḍī re
mānī chūndaḍī laherāya
Chūndaḍīmān chamake mukhaḍun re, mukhaḍun re
mānī chūndaḍī laherāya

Ange dīpe chhe chūndaḍī re, chūndaḍī re
mānī chūndaḍī laherāya
Paherī fare fer fūdaḍī re, fer fūdaḍī re
mānī chūndaḍī laherāya

Lahare pavan ūḍe chūndaḍī re, chūndaḍī re
mānī chūndaḍī laherāya
Āsamānī ranganī chūndaḍī re, chūndaḍī re
mānī chūndaḍī laherāya

Source: Mavjibhai