આશા ફળી છે મોડી - Asha Fali Chhe Modi - Gujarati

આશા ફળી છે મોડી

આશા ફળી છે મોડી એમાં ધીરજ થઈ છે લોભી
આવી રહ્યાં છે પ્રીતમ એ સમય તું જાજે થોભી

આશા ફળી છે મોડી એમાં ધીરજ થઈ છે લોભી
આવી રહ્યાં છે પ્રીતમ એ સમય તું જાજે થોભી

વીતે વીતે ના દિવસો જાગીને કાપી રાતો
ભટકી રહ્યો જુદાઈમાં તારો આ પ્રેમ જોગી
તારો આ પ્રેમ જોગી

આશા ફળી છે મોડી એમાં ધીરજ થઈ છે લોભી
આવી રહ્યાં છે પ્રીતમ એ સમય તું જાજે થોભી

ચાહતની ચાદરો ને નજરુંની બીછાવી જાજમ
પળ પળ જુએ છે વાટ રે તારો આ પ્રેમરોગી
તારો આ પ્રેમ જોગી

આશા ફળી છે મોડી એમાં ધીરજ થઈ છે લોભી
આવી રહ્યાં છે પ્રીતમ એ સમય તું જાજે થોભી


आशा फळी छे मोडी

आशा फळी छे मोडी एमां धीरज थई छे लोभी
आवी रह्यां छे प्रीतम ए समय तुं जाजे थोभी

आशा फळी छे मोडी एमां धीरज थई छे लोभी
आवी रह्यां छे प्रीतम ए समय तुं जाजे थोभी

वीते वीते ना दिवसो जागीने कापी रातो
भटकी रह्यो जुदाईमां तारो आ प्रेम जोगी
तारो आ प्रेम जोगी

आशा फळी छे मोडी एमां धीरज थई छे लोभी
आवी रह्यां छे प्रीतम ए समय तुं जाजे थोभी

चाहतनी चादरो ने नजरुंनी बीछावी जाजम
पळ पळ जुए छे वाट रे तारो आ प्रेमरोगी
तारो आ प्रेम जोगी

आशा फळी छे मोडी एमां धीरज थई छे लोभी
आवी रह्यां छे प्रीतम ए समय तुं जाजे थोभी


Asha Fali Chhe Modi

Asha fali chhe modi eman dhiraj thai chhe lobhi
Avi rahyan chhe pritam e samaya tun jaje thobhi

Asha fali chhe modi eman dhiraj thai chhe lobhi
Avi rahyan chhe pritam e samaya tun jaje thobhi

Vite vite na divaso jagine kapi rato
Bhataki rahyo judaiman taro a prem jogi
Taro a prem jogi

Asha fali chhe modi eman dhiraj thai chhe lobhi
Avi rahyan chhe pritam e samaya tun jaje thobhi

Chahatani chadaro ne najarunni bichhavi jajama
Pal pal jue chhe vat re taro a premarogi
Taro a prem jogi

Asha fali chhe modi eman dhiraj thai chhe lobhi
Avi rahyan chhe pritam e samaya tun jaje thobhi


Āshā faḷī chhe moḍī

Āshā faḷī chhe moḍī emān dhīraj thaī chhe lobhī
Āvī rahyān chhe prītam e samaya tun jāje thobhī

Āshā faḷī chhe moḍī emān dhīraj thaī chhe lobhī
Āvī rahyān chhe prītam e samaya tun jāje thobhī

Vīte vīte nā divaso jāgīne kāpī rāto
Bhaṭakī rahyo judāīmān tāro ā prem jogī
Tāro ā prem jogī

Āshā faḷī chhe moḍī emān dhīraj thaī chhe lobhī
Āvī rahyān chhe prītam e samaya tun jāje thobhī

Chāhatanī chādaro ne najarunnī bīchhāvī jājama
Paḷ paḷ jue chhe vāṭ re tāro ā premarogī
Tāro ā prem jogī

Āshā faḷī chhe moḍī emān dhīraj thaī chhe lobhī
Āvī rahyān chhe prītam e samaya tun jāje thobhī


Source : સ્વરઃ સોલી કાપડીયા