આસો માસો શરદ પૂનમની રાત - Aso Maso Sharad Punamani Rata - Lyrics

આસો માસો શરદ પૂનમની રાત

આસો માસો શરદ પૂનમની રાત જો
ચાંદલિયો ઊગ્યો રે સખી મારા ચોકમાં

સસરો મારો ઓલા જનમનો બાપ જો
સાસુ રે ઓલા જનમની માવડી

જેઠ મારો અષાઢીલો મેઘ જો
જેઠાણી ઝબૂકે વાદળ વીજળી

દેર મારો દેરાસરનો દેવ જો
દેરાણી દેરાસર કેરી પૂતળી

નણંદ મારી વાડી માયલી વેલ જો
નણદોઈ મારો પારસ પીપળો

પરણ્યો મારો સગી નણંદનો વીર જો
તાણીને બાંધે નવરંગ પાઘડી

આસો માસો શરદ પૂનમની રાત જો
ચાંદલિયો ઊગ્યો રે સખી મારા ચોકમાં


Aso Maso Sharad Punamani Rata

Aso maso sharad punamani rat jo
chandaliyo ugyo re sakhi mar chokaman

Sasaro maro ol janamano bap jo
sasu re ol janamani mavadi

Jeth maro ashadhilo megh jo
jethani zabuke vadal vijali

Der maro derasarano dev jo
derani derasar keri putali

Nananda mari vadi mayali vel jo
nanadoi maro paras pipalo

Paranyo maro sagi nanandano vir jo
tanine bandhe navaranga paghadi

Aso maso sharad punamani rat jo
chandaliyo ugyo re sakhi mar chokaman

Source: Mavjibhai