આવ રે વરસાદ ઘેબરીયો પરસાદ - Av Re Varasad Ghebariyo Parasada - Gujarati

આવ રે વરસાદ ઘેબરીયો પરસાદ

આવ રે વરસાદ ઘેબરીયો પરસાદ
ઊની ઊની રોટલી ને ભીંડાનું શાક
આવ રે વરસાદ ઘેબરીયો પરસાદ
ઊની ઊની રોટલી ને ભીંડાનું શાક

ગરજ ગરજ ઘન ગરજ ગરજ ઘન
વર્ષા ઋતુ આવી
તરસી ધરતીના સરનામે પત્ર મેઘનો લાવી
વર્ષા ઋતુ આવી

શ્યામ શ્યામ વાદળનો કાગળ વિદ્યુતના અક્ષરમાં
હળવે હાથે સોંપી દીધો વૃક્ષના લીલા થરમાં
શુષ્ક ધરાની છાતી ભીની સુગંધથી છલકાવી
વર્ષા ઋતુ આવી

અડકો દડકો દહીં દડુકો
શ્રાવણ ગાજે પીલ્લુ પાકે
ઊલ મૂલ ધતુરાનું ફૂલ
સાકર શેરડી ખજૂર
બાઈ તમારા છૈયા છોકરા સારા છે?
હાં રે પીતાંબર પગલાં પાડે છે

પહેર્યાં પીતાંબર જરકસી જામા મોરપીંછ મસ્તક પર
ત્રિભંગધારી ઊભા મુરારિ મનમોહન મુરલીધર
બંસી બટ જમુના તટ પર એની મુરલી મધુર બજાવે
રાધા દોડી દોડી ત્યાં આવે રાધા દોડી દોડી ત્યાં આવે

તું બહેની, તું બાંધવ છે, તું આપણા ઘરનું ઘરેણું
હું બડભાગી ગયા જનમનું શું ય હશે આ લેણું

જોઈ તને આ આંખો ઠરતી મુજથી તું છે સવાઈ
ના હું જીતી, ના તું હાર્યો, પ્રીત નથી રે લડાઈ
વીસરી ના વીસરાય કદીયે એવી છે આ સગાઈ
સાથે મળીને આપણે આપણા સુખની સરગમ ગાવી
બહેની ગાઈએ સૂર મિલાવી
બહેની ગાઈએ સૂર મિલાવી


आव रे वरसाद घेबरीयो परसाद

आव रे वरसाद घेबरीयो परसाद
ऊनी ऊनी रोटली ने भींडानुं शाक
आव रे वरसाद घेबरीयो परसाद
ऊनी ऊनी रोटली ने भींडानुं शाक

गरज गरज घन गरज गरज घन
वर्षा ऋतु आवी
तरसी धरतीना सरनामे पत्र मेघनो लावी
वर्षा ऋतु आवी

श्याम श्याम वादळनो कागळ विद्युतना अक्षरमां
हळवे हाथे सोंपी दीधो वृक्षना लीला थरमां
शुष्क धरानी छाती भीनी सुगंधथी छलकावी
वर्षा ऋतु आवी

अडको दडको दहीं दडुको
श्रावण गाजे पील्लु पाके
ऊल मूल धतुरानुं फूल
साकर शेरडी खजूर
बाई तमारा छैया छोकरा सारा छे?
हां रे पीतांबर पगलां पाडे छे

पहेर्यां पीतांबर जरकसी जामा मोरपींछ मस्तक पर
त्रिभंगधारी ऊभा मुरारि मनमोहन मुरलीधर
बंसी बट जमुना तट पर एनी मुरली मधुर बजावे
राधा दोडी दोडी त्यां आवे राधा दोडी दोडी त्यां आवे

तुं बहेनी, तुं बांधव छे, तुं आपणा घरनुं घरेणुं
हुं बडभागी गया जनमनुं शुं य हशे आ लेणुं

जोई तने आ आंखो ठरती मुजथी तुं छे सवाई
ना हुं जीती, ना तुं हार्यो, प्रीत नथी रे लडाई
वीसरी ना वीसराय कदीये एवी छे आ सगाई
साथे मळीने आपणे आपणा सुखनी सरगम गावी
बहेनी गाईए सूर मिलावी
बहेनी गाईए सूर मिलावी


Av Re Varasad Ghebariyo Parasada

Av re varasad ghebariyo parasada
Uni uni rotali ne bhindanun shaka
Av re varasad ghebariyo parasada
Uni uni rotali ne bhindanun shaka

Garaj garaj ghan garaj garaj ghan
varsha hrutu avi
Tarasi dharatina saraname patra meghano lavi
varsha hrutu avi

Shyam shyam vadalano kagal vidyutana aksharaman
Halave hathe sonpi didho vrukshana lila tharaman
Shushka dharani chhati bhini sugandhathi chhalakavi
varsha hrutu avi

Adako dadako dahin daduko
Shravan gaje pillu pake
Ul mul dhaturanun fula
Sakar sheradi khajura
Bai tamara chhaiya chhokara sara chhe? Han re pitanbar pagalan pade chhe

Paheryan pitanbar jarakasi jama morapinchh mastak para
Tribhangadhari ubha murari manamohan muralidhara
Bansi bat jamuna tat par eni murali madhur bajave
Radha dodi dodi tyan ave radha dodi dodi tyan ave

Tun baheni, tun bandhav chhe, tun apana gharanun gharenun
Hun badabhagi gaya janamanun shun ya hashe a lenun

Joi tane a ankho tharati mujathi tun chhe savai
Na hun jiti, na tun haryo, prit nathi re ladai
Visari na visaraya kadiye evi chhe a sagai
Sathe maline apane apana sukhani saragam gavi
Baheni gaie sur milavi
Baheni gaie sur milavi


Āv re varasād ghebarīyo parasāda

Āv re varasād ghebarīyo parasāda
Ūnī ūnī roṭalī ne bhīnḍānun shāka
Āv re varasād ghebarīyo parasāda
Ūnī ūnī roṭalī ne bhīnḍānun shāka

Garaj garaj ghan garaj garaj ghan
varṣhā hrutu āvī
Tarasī dharatīnā saranāme patra meghano lāvī
varṣhā hrutu āvī

Shyām shyām vādaḷano kāgaḷ vidyutanā akṣharamān
Haḷave hāthe sonpī dīdho vṛukṣhanā līlā tharamān
Shuṣhka dharānī chhātī bhīnī sugandhathī chhalakāvī
varṣhā hrutu āvī

Aḍako daḍako dahīn daḍuko
Shrāvaṇ gāje pīllu pāke
Ūl mūl dhaturānun fūla
Sākar sheraḍī khajūra
Bāī tamārā chhaiyā chhokarā sārā chhe? Hān re pītānbar pagalān pāḍe chhe

Paheryān pītānbar jarakasī jāmā morapīnchh mastak para
Tribhangadhārī ūbhā murāri manamohan muralīdhara
Bansī baṭ jamunā taṭ par enī muralī madhur bajāve
Rādhā doḍī doḍī tyān āve rādhā doḍī doḍī tyān āve

Tun bahenī, tun bāndhav chhe, tun āpaṇā gharanun ghareṇun
Hun baḍabhāgī gayā janamanun shun ya hashe ā leṇun

Joī tane ā ānkho ṭharatī mujathī tun chhe savāī
Nā hun jītī, nā tun hāryo, prīt nathī re laḍāī
Vīsarī nā vīsarāya kadīye evī chhe ā sagāī
Sāthe maḷīne āpaṇe āpaṇā sukhanī saragam gāvī
Bahenī gāīe sūr milāvī
Bahenī gāīe sūr milāvī


Source : (આ ફિલ્મી ગીત વિશે જેમની પાસે જે કોઈ માહિતી હોય તો તે mavjibhai at gmail dot com પર લખી મોકલવા વિનંતી છે.)