આવી આવી શરદ પૂનમની રાત - Avi Avi Sharad Punamani Rata - Gujarati

આવી આવી શરદ પૂનમની રાત

આવી આવી શરદ પૂનમની રાત
નવ આવ્યો મારા ચિત્તડાંનો ચોર

   હું કોને
   હું કોને કહું મારા મનડાં કેરી વાત
   નવ આવ્યો મારા ચિત્તડાંનો ચોર

   મનડાં કેરી વાત જેને
   બીજાને કહેવાય ના
   બીજાને કહેવાય ના
   વિજોગણની રાત જેમે
   કેમે ટૂંકી થાય ના
   કેમે ટૂંકી થાય ના

   મનડું મારું ડોલે જ્યારે બોલે ઝીણા મોર
   નવ આવ્યો મારા ચિત્તડાંનો ચોર

   આવી આવી શરદ પૂનમની રાત
   નવ આવ્યો મારા ચિત્તડાંનો ચોર

   ચાંદની લઈને ઘૂમે જો ને
   ચાંદલિયો આકાશમાં
   ચાંદલિયો આકાશમાં
   મારા પિયુ પરદેશ સીધાવ્યાં
   સૌનાં પ્રીતમ પાસમાં
   સૌનાં પ્રીતમ પાસમાં
   હું વિજોગણ જોઉં મારા અલબેલાની વાટ
   નવ આવ્યો મારા ચિત્તડાંનો ચોર

   આવી આવી શરદ પૂનમની રાત
   નવ આવ્યો મારા ચિત્તડાંનો ચોર

   વસંત આવી ફૂલડાં લાવી
   હોળી આવી રંગ ભરી
   હોળી આવી રંગ ભરી
   ચાલી ગઈ વાદળિયું મારા
   આંગણિયામાં ફરી ફરી
   આંગણિયામાં ફરી ફરી
   વીજળીના ઝબકારે મનડું ખોળે ચારેકોર
   નવ આવ્યો મારા ચિત્તડાંનો ચોર

   આવી આવી શરદ પૂનમની રાત
   નવ આવ્યો મારા ચિત્તડાંનો ચોર

आवी आवी शरद पूनमनी रात

आवी आवी शरद पूनमनी रात
नव आव्यो मारा चित्तडांनो चोर

   हुं कोने
   हुं कोने कहुं मारा मनडां केरी वात
   नव आव्यो मारा चित्तडांनो चोर

   मनडां केरी वात जेने
   बीजाने कहेवाय ना
   बीजाने कहेवाय ना
   विजोगणनी रात जेमे
   केमे टूंकी थाय ना
   केमे टूंकी थाय ना

   मनडुं मारुं डोले ज्यारे बोले झीणा मोर
   नव आव्यो मारा चित्तडांनो चोर

   आवी आवी शरद पूनमनी रात
   नव आव्यो मारा चित्तडांनो चोर

   चांदनी लईने घूमे जो ने
   चांदलियो आकाशमां
   चांदलियो आकाशमां
   मारा पियु परदेश सीधाव्यां
   सौनां प्रीतम पासमां
   सौनां प्रीतम पासमां
   हुं विजोगण जोउं मारा अलबेलानी वाट
   नव आव्यो मारा चित्तडांनो चोर

   आवी आवी शरद पूनमनी रात
   नव आव्यो मारा चित्तडांनो चोर

   वसंत आवी फूलडां लावी
   होळी आवी रंग भरी
   होळी आवी रंग भरी
   चाली गई वादळियुं मारा
   आंगणियामां फरी फरी
   आंगणियामां फरी फरी
   वीजळीना झबकारे मनडुं खोळे चारेकोर
   नव आव्यो मारा चित्तडांनो चोर

   आवी आवी शरद पूनमनी रात
   नव आव्यो मारा चित्तडांनो चोर

Avi Avi Sharad Punamani Rata

Avi avi sharad punamani rata
nav avyo mara chittadanno chora

   hun kone
   hun kone kahun mara manadan keri vata
   nav avyo mara chittadanno chora

   manadan keri vat jene
   bijane kahevaya na
   bijane kahevaya na
   vijoganani rat jeme
   keme tunki thaya na
   keme tunki thaya na

   manadun marun dole jyare bole zina mora
   nav avyo mara chittadanno chora

   avi avi sharad punamani rata
   nav avyo mara chittadanno chora

   chandani laine ghume jo ne
   chandaliyo akashaman
   chandaliyo akashaman
   mara piyu paradesh sidhavyan
   saunan pritam pasaman
   saunan pritam pasaman
   hun vijogan joun mara alabelani vata
   nav avyo mara chittadanno chora

   avi avi sharad punamani rata
   nav avyo mara chittadanno chora

   vasanta avi fuladan lavi
   holi avi ranga bhari
   holi avi ranga bhari
   chali gai vadaliyun mara
   anganiyaman fari fari
   anganiyaman fari fari
   vijalina zabakare manadun khole charekora
   nav avyo mara chittadanno chora

   avi avi sharad punamani rata
   nav avyo mara chittadanno chora

Āvī āvī sharad pūnamanī rāta

Āvī āvī sharad pūnamanī rāta
nav āvyo mārā chittaḍānno chora

   hun kone
   hun kone kahun mārā manaḍān kerī vāta
   nav āvyo mārā chittaḍānno chora

   manaḍān kerī vāt jene
   bījāne kahevāya nā
   bījāne kahevāya nā
   vijogaṇanī rāt jeme
   keme ṭūnkī thāya nā
   keme ṭūnkī thāya nā

   manaḍun mārun ḍole jyāre bole zīṇā mora
   nav āvyo mārā chittaḍānno chora

   āvī āvī sharad pūnamanī rāta
   nav āvyo mārā chittaḍānno chora

   chāndanī laīne ghūme jo ne
   chāndaliyo ākāshamān
   chāndaliyo ākāshamān
   mārā piyu paradesh sīdhāvyān
   saunān prītam pāsamān
   saunān prītam pāsamān
   hun vijogaṇ joun mārā alabelānī vāṭa
   nav āvyo mārā chittaḍānno chora

   āvī āvī sharad pūnamanī rāta
   nav āvyo mārā chittaḍānno chora

   vasanta āvī fūlaḍān lāvī
   hoḷī āvī ranga bharī
   hoḷī āvī ranga bharī
   chālī gaī vādaḷiyun mārā
   āngaṇiyāmān farī farī
   āngaṇiyāmān farī farī
   vījaḷīnā zabakāre manaḍun khoḷe chārekora
   nav āvyo mārā chittaḍānno chora

   āvī āvī sharad pūnamanī rāta
   nav āvyo mārā chittaḍānno chora

Source : સ્વરઃ અમીરબાઈ કર્ણાટકી
ગીત-સંગીતઃ રમેશ ગુપ્તા (૧૯૪૯)