આવો આવો આમ હે બાળકો તમામ - Avo Avo Am He Balako Tamama - Lyrics

આવો આવો આમ હે બાળકો તમામ

(રાગ કલ્યાણ)

આવો આવો આમ, હે બાળકો તમામ;
આપણે ઉમંગે કરીએ, કાપણીનું કામ.

જો જો પેલી વાદળીઓ, વરસીને ચાલી જાય;
બાર માસનું અનાજ પીરસી, સંપે રહે સદાય.

ખેતર માંહે ઊભરાયો છે, કેવો સુંદર ફાલ!
લણીએ ચાલો ખંત ધરીને, કાં કરીએ સૌ કાલ?

વાંકું દાતરડું લઈ હાથે, ડૂંડાં કાપો આમ;
લઈ ખળામાં ઢગલો કરતાં, રાખો હૈયે હામ.

અનાજની લણણી પૂરી થઈ, કાપો સર્વે ઘાસ;
ચાર ઘાસની કોળી લઈને, મૂકો સૌ આ પાસ.

પૂળા કરી ગાડામાં નાખી, પૂરું કરીએ કામ;
ઘેર જઈ વાળુ કરી સર્વે, લો ઈશ્વરનું નામ.

(રાગ ભૈરવી)

આવો બાળકો આ વાર, દીસે જો ખળાં તૈયાર;
ડૂંડાંમાં રહેલું અનાજ, ચાલો છૂટું કરીએ આજ.

બળદો ગોળ ફરતાં જેમ, ફરીએ આપણે સૌ તેમ,
ડૂંડાં જો સરસ પિલાય, છૂટા કણ તરત તો થાય.

ભરીએ ટોપલામાં આમ, ઊપણીએ અનાજ તમામ;
ડૂંસાં ઊડી જો! જો! જાય, નીચે કણ બધા વેરાય.

લઈએ કોથળાઓ સાથ, ભરીએ આમ હાથોહાથ;
કરીએ ખેડૂતનું કાજ, મહેનતનું મળે ફળ આજ.

-અજ્ઞાત


Avo Avo Am He Balako Tamama

(rag kalyana)

Avo avo ama, he balako tamama;
Apane umange karie, kapaninun kama.

Jo jo peli vadalio, varasine chali jaya;
Bar masanun anaj pirasi, sanpe rahe sadaya.

Khetar manhe ubharayo chhe, kevo sundar fala! Lanie chalo khanṭa dharine, kan karie sau kala?

Vankun dataradun lai hathe, dundan kapo ama;
Lai khalaman dhagalo karatan, rakho haiye hama.

Anajani lanani puri thai, kapo sarve ghasa;
Char ghasani koli laine, muko sau a pasa.

Pul kari gadaman nakhi, purun karie kama;
Gher jai valu kari sarve, lo ishvaranun nama.

(rag bhairavi)

Avo balako a vara, dise jo khalan taiyara;
Dundanman rahelun anaja, chalo chhutun karie aja.

Balado gol faratan jema, farie apane sau tema,
Dundan jo saras pilaya, chhut kan tarat to thaya.

Bharie topalaman ama, upanie anaj tamama;
Dunsan udi jo! jo! jaya, niche kan badh veraya.

Laie kothalao satha, bharie am hathohatha;
Karie khedutanun kaja, mahenatanun male fal aja.

-Agnata