બા લાગે વહાલી - Ba Lage Vahali - Lyrics

બા લાગે વહાલી

બા લાગે વહાલી, મને તો બા લાગે વહાલી
વહાલામાં વહાલી, મને તો બા લાગે વહાલી

હિંચોળી ગીત મીઠાં ગાતી
દૂધ મીઠું પાતી, મને તો બા લાગે વહાલી

જે માગું તે સઘળું દેતી
બચીઓ બહુ લેતી, મને તો બા લાગે વહાલી

હસું રમું તો રાજી થાતી
રડું તો મૂંઝાતી, મને તો બા લાગે વહાલી

વાંક બધા યે માફ કરીને
મારા ગુણ ગાતી, મને તો બા લાગે વહાલી

-ત્રિભુવનદાસ ગૌરીશંકર વ્યાસ


Ba Lage Vahali

B lage vahali, mane to b lage vahali
Vahalaman vahali, mane to b lage vahali

Hincholi git mithan gati
Dudh mithun pati, mane to b lage vahali

Je magun te saghalun deti
Bachio bahu leti, mane to b lage vahali

Hasun ramun to raji thati
Radun to munzati, mane to b lage vahali

Vanka badh ye maf karine
Mar gun gati, mane to b lage vahali

-tribhuvanadas gaurishankar vyasa

Source: Mavjibhai