બા તું જ છો જ્યોતિધામ - Ba Tun J Chho Jyotidhama - Lyrics

બા તું જ છો જ્યોતિધામ

(મંદાક્રાન્તા-સૉનેટ)
મેં ગ્રન્થોમાં જીવનપથનાં સૂચનો ખોળી જોયાં
ને તીર્થોનાં મલિન જળમાં હાડકાં બોળી જોયાં
અંધારામાં દ્યુતિ કિરણ એકાર્ધ યે પામવાને
મંદિરોનાં પથ્થર પૂતળાં ખૂબ ઢંઢોળી જોયાં

સન્તો કેરા કરગરી કરી પાદ પ્રક્ષાલી જોયાં
એકાન્તોના મશહુર ધનાગાર ઉઘાડી જોયાં
ઊંડે ઊંડે નિજ મહીં સર્યો તેજકણ કામવાને
વિશ્વે વન્દ્યા અન્ય સકલ ભંડાર મેં ખોલી જોયાં

ને આ સર્વે ગડમથલ નિહાળતાં નેણ તારાં
વર્ષાવતાં મુજ ઉપર વાત્સલ્ય પીયૂષધારા
તેમાં ન્હોતો રજપણ મને ખેંચવાનો પ્રયાસ
ન્હોતો તેમાં અવગણનનાં દુ:ખનો લેશ ભાસ

જ્યોતિ લાધે શિશુને ફક્ત એટલી ઉરકામ
મોડી મોડી ખબર પડી બા તું જ છો જ્યોતિધામ


बा तुं ज छो ज्योतिधाम

(मंदाक्रान्ता-सॉनेट)
में ग्रन्थोमां जीवनपथनां सूचनो खोळी जोयां
ने तीर्थोनां मलिन जळमां हाडकां बोळी जोयां
अंधारामां द्युति किरण एकार्ध ये पामवाने
मंदिरोनां पथ्थर पूतळां खूब ढंढोळी जोयां

सन्तो केरा करगरी करी पाद प्रक्षाली जोयां
एकान्तोना मशहुर धनागार उघाडी जोयां
ऊंडे ऊंडे निज महीं सर्यो तेजकण कामवाने
विश्वे वन्द्या अन्य सकल भंडार में खोली जोयां

ने आ सर्वे गडमथल निहाळतां नेण तारां
वर्षावतां मुज उपर वात्सल्य पीयूषधारा
तेमां न्होतो रजपण मने खेंचवानो प्रयास
न्होतो तेमां अवगणननां दु:खनो लेश भास

ज्योति लाधे शिशुने फक्त एटली उरकाम
मोडी मोडी खबर पडी बा तुं ज छो ज्योतिधाम


Ba Tun J Chho Jyotidhama

(mandakranta-soneta)
Men granthoman jivanapathanan suchano kholi joyan
Ne tirthonan malin jalaman hadakan boli joyan
Andharaman dyuti kiran ekarda ye pamavane
Mandironan paththar putalan khub dhandholi joyan

Santo kera karagari kari pad prakshali joyan
Ekantona mashahur dhanagar ughadi joyan
Unde unde nij mahin saryo tejakan kamavane
Vishve vandya anya sakal bhandar men kholi joyan

Ne a sarve gadamathal nihalatan nen taran
Varshavatan muj upar vatsalya piyushadhara
Teman nhoto rajapan mane khenchavano prayasa
Nhoto teman avaganananan du:khano lesh bhasa

Jyoti ladhe shishune fakta etali urakama
Modi modi khabar padi ba tun j chho jyotidhama


Bā tun j chho jyotidhāma

(mandākrāntā-sŏneṭa)
Men granthomān jīvanapathanān sūchano khoḷī joyān
Ne tīrthonān malin jaḷamān hāḍakān boḷī joyān
Andhārāmān dyuti kiraṇ ekārḍa ye pāmavāne
Mandironān paththar pūtaḷān khūb ḍhanḍhoḷī joyān

Santo kerā karagarī karī pād prakṣhālī joyān
Ekāntonā mashahur dhanāgār ughāḍī joyān
Ūnḍe ūnḍe nij mahīn saryo tejakaṇ kāmavāne
Vishve vandyā anya sakal bhanḍār men kholī joyān

Ne ā sarve gaḍamathal nihāḷatān neṇ tārān
Varṣhāvatān muj upar vātsalya pīyūṣhadhārā
Temān nhoto rajapaṇ mane khenchavāno prayāsa
Nhoto temān avagaṇananān du:khano lesh bhāsa

Jyoti lādhe shishune fakta eṭalī urakāma
Moḍī moḍī khabar paḍī bā tun j chho jyotidhāma


Source : કરસનદાસ માણેક