બાગમાં છંટાવો કાજુ કેવડો - Bāgamān Chhanṭāvo Kāju Kevaḍo - Lyrics

બાગમાં છંટાવો કાજુ કેવડો

બાગમાં છંટાવો કાજુ કેવડો
વાડીમાં રોપાવો નાગરવેલ રે
છંટાવો કાજુ કેવડો

છગનભાઈનો કુંવર કાજુ કેવડો
મગનભાઈ વેવાઈની નમણી નાગરવેલ રે
છંટાવો કાજુ કેવડો

કેવડિયે તે લાગ્યાં ઝાઝાં ફૂલડાં
ફૂલ એટલાં જમાઈરાજનાં મૂલ રે
છંટાવો કાજુ કેવડો

કેવડિયે તે આવ્યાં નવલાં પાંદડાં
પાન એટલાં વહુરાણીનાં માન રે
છંટાવો કાજુ કેવડો

સવિતાબેનનો જન્મેલ કાજુ કેવડો
કવિતાબેન વેવાણની નમણી નાગરવેલ રે
છંટાવો કાજુ કેવડો


Bāgamān Chhanṭāvo Kāju Kevaḍo

Bāgamān chhanṭāvo kāju kevaḍo
vāḍīmān ropāvo nāgaravel re
chhanṭāvo kāju kevaḍo

Chhaganabhāīno kunvar kāju kevaḍo
maganabhāī vevāīnī namaṇī nāgaravel re
chhanṭāvo kāju kevaḍo

Kevaḍiye te lāgyān zāzān fūlaḍān
fūl eṭalān jamāīrājanān mūl re
chhanṭāvo kāju kevaḍo

Kevaḍiye te āvyān navalān pāndaḍān
pān eṭalān vahurāṇīnān mān re
chhanṭāvo kāju kevaḍo

Savitābenano janmel kāju kevaḍo
kavitāben vevāṇanī namaṇī nāgaravel re
chhanṭāvo kāju kevaḍo

Source: Mavjibhai