બે નાળિયેરી - Be Nāḷiyerī - Lyrics

બે નાળિયેરી

માંગરોળ ગામને ગોંદરે બે નાળિયેરી
ત્યાં રૂડી બજાર ભરાય બે નાળિયેરી

શેઠ છગનભાઈ સેલાં સાટવે બે નાળિયેરી
ગોરા મારે સવિતાવહુને કાજ બે નાળિયેરી

ઓઢો સવિતાવહુ પાતળાં બે નાળિયેરી
હાલો ચાલો માંડવડાં વચાળ બે નાળિયેરી

મારા મગનભાઈ સાડી સાટવે બે નાળિયેરી
ગોરા મારે કવિતાભાભીને કાજ બે નાળિયેરી

ઓઢો કવિતાભાભી પાતળાં બે નાળિયેરી
હાલો ચાલો માંડવડાં વચાળ બે નાળિયેરી


Be Nāḷiyerī

Māngaroḷ gāmane gondare be nāḷiyerī
Tyān rūḍī bajār bharāya be nāḷiyerī

Sheṭh chhaganabhāī selān sāṭave be nāḷiyerī
Gorā māre savitāvahune kāj be nāḷiyerī

Oḍho savitāvahu pātaḷān be nāḷiyerī
Hālo chālo mānḍavaḍān vachāḷ be nāḷiyerī

Mārā maganabhāī sāḍī sāṭave be nāḷiyerī
Gorā māre kavitābhābhīne kāj be nāḷiyerī

Oḍho kavitābhābhī pātaḷān be nāḷiyerī
Hālo chālo mānḍavaḍān vachāḷ be nāḷiyerī

Source: Mavjibhai