ભાદર ગાજે છે - Bhādar Gāje Chhe - Lyrics

ભાદર ગાજે છે

(સાંજીમાં ગવાતું ફટાણું)

આવી આવી ભાદરવાની રેલ
કે ભાદર ગાજે છે
એમાં મનુ તણાતો જાય
કે ભાદર ગાજે છે

નાખો નાખો કનુભાઈ દોર
કે ભાદર ગાજે છે
તાણો તાણો તો તૂટી જાય
કે ભાદર ગાજે છે

આવ્યું આવ્યું ભવાયાનું તેડું રે
એમાં મનુને રમવા મેલોને
એને નાકે ઓલી નથડી પહેરાવો
પછી મનુને રમવા મેલોને

એને ઘમઘમતો ઘાઘરો ઘાલો રે
પછી મનુને રમવા મેલોને
એને તગતગતું કાપડું ચડાવો રે
પછી મનુને રમવા મેલોને

આવ્યું આવ્યું ભવાયાનું તેડું રે
એમાં મનુને રમવા મેલોને


Bhādar Gāje Chhe

(sānjīmān gavātun faṭāṇun)

Āvī āvī bhādaravānī rela
Ke bhādar gāje chhe
Emān manu taṇāto jāya
Ke bhādar gāje chhe

Nākho nākho kanubhāī dora
Ke bhādar gāje chhe
Tāṇo tāṇo to tūṭī jāya
Ke bhādar gāje chhe

Āvyun āvyun bhavāyānun teḍun re
Emān manune ramavā melone
Ene nāke olī nathaḍī paherāvo
Pachhī manune ramavā melone

Ene ghamaghamato ghāgharo ghālo re
Pachhī manune ramavā melone
Ene tagatagatun kāpaḍun chaḍāvo re
Pachhī manune ramavā melone

Āvyun āvyun bhavāyānun teḍun re
Emān manune ramavā melone

Source: Mavjibhai