ભૈ માણસ છે! - Bhai Manas Chhe! - Lyrics

ભૈ માણસ છે!

રમતાં રમતાં લડી પડે ભૈ માણસ છે!
હસતાં હસતાં રડી પડે ભૈ માણસ છે!

પહાડથી એ કઠ્ઠણ મક્કમ માણસ છે!
દડ દડ દડ દડ દડી પડે ભૈ માણસ છે!

ચંદર પર ચાલે ચપચપ માણસ છે!
ને બે ડગલે ખડી પડે ભૈ માણસ છે!

સૂર્યવંશીનો પ્રતાપ એનો માણસ છે!
ભરબપ્પોરે ઢળી પડે ભૈ માણસ છે!

પૂજાવા ઝટ થયા પાળિયા માણસ છે!
ટાણે ખોટ્યું પડી પડી ભૈ માણસ છે!

-જયંત પાઠક


Bhai Manas Chhe!

Ramatan ramatan ladi pade bhai manas chhe!
Hasatan hasatan radi pade bhai manas chhe!

Pahadathi e kathṭhan makkam manas chhe!
Dad dad dad dad dadi pade bhai manas chhe!

Chandar par chale chapachap manas chhe!
Ne be dagale khadi pade bhai manas chhe!

Suryavanshino pratap eno manas chhe!
Bharabappore dhali pade bhai manas chhe!

Pujav zat thaya paliya manas chhe!
Tane khotyun padi padi bhai manas chhe!

-jayanṭa paṭhaka

Source: Mavjibhai