ભજન કરે તે જીતે - Bhajan Kare Te Jite - Gujarati

ભજન કરે તે જીતે

વજન કરે તે હારે રે મનવા!
ભજન કરે તે જીતે
તુલસી-દલથી તોલ કરો તો
બને પવન-પરપોટો
અને હિમાલય મૂકો હેમનો
તો મેરુથી મોટો
આ ભારે હળવા હરિવરને
મૂલવવો શી રીતે!
રે મનવા, ભજન કરે તે જીતે

એક ઘડી તને માંડ મળી છે
આ જીવતરને ઘાટે
સ્હેલીશ તું સાગર મોજે કે
પડ્યો રહીશ પછીતે?
રે મનવા, ભજન કરે તે જીતે

આવે, હવે તારા ગજ મૂકી
વજન મૂકીને વરવાં
નવલખ તારા નીચે બેઠો
ક્યાં ત્રાજવડે તરવા?
ચૌદ ભુવનનો સ્વામી આવે
ચપટી ધૂળની પ્રીતે
રે મનવા, ભજન કરે તે જીતે

વજન કરે તે હારે મનવા
ભજન કરે તે જીતે


भजन करे ते जीते

वजन करे ते हारे रे मनवा!
भजन करे ते जीते
तुलसी-दलथी तोल करो तो
बने पवन-परपोटो
अने हिमालय मूको हेमनो
तो मेरुथी मोटो
आ भारे हळवा हरिवरने
मूलववो शी रीते!
रे मनवा, भजन करे ते जीते

एक घडी तने मांड मळी छे
आ जीवतरने घाटे
स्हेलीश तुं सागर मोजे के
पड्यो रहीश पछीते?
रे मनवा, भजन करे ते जीते

आवे, हवे तारा गज मूकी
वजन मूकीने वरवां
नवलख तारा नीचे बेठो
क्यां त्राजवडे तरवा?
चौद भुवननो स्वामी आवे
चपटी धूळनी प्रीते
रे मनवा, भजन करे ते जीते

वजन करे ते हारे मनवा
भजन करे ते जीते


Bhajan Kare Te Jite

Vajan kare te hare re manava! Bhajan kare te jite
Tulasi-dalathi tol karo to
Bane pavana-parapoto
Ane himalaya muko hemano
To meruthi moto
A bhare halava harivarane
Mulavavo shi rite! Re manava, bhajan kare te jite

Ek ghadi tane manda mali chhe
A jivatarane ghate
Shelish tun sagar moje ke
Padyo rahish pachhite? Re manava, bhajan kare te jite

Ave, have tara gaj muki
Vajan mukine varavan
Navalakh tara niche betho
Kyan trajavade tarava? Chaud bhuvanano swami ave
Chapati dhulani prite
Re manava, bhajan kare te jite

Vajan kare te hare manava
Bhajan kare te jite


Bhajan kare te jīte

Vajan kare te hāre re manavā! Bhajan kare te jīte
Tulasī-dalathī tol karo to
Bane pavana-parapoṭo
Ane himālaya mūko hemano
To meruthī moṭo
Ā bhāre haḷavā harivarane
Mūlavavo shī rīte! Re manavā, bhajan kare te jīte

Ek ghaḍī tane mānḍa maḷī chhe
Ā jīvatarane ghāṭe
Shelīsh tun sāgar moje ke
Paḍyo rahīsh pachhīte? Re manavā, bhajan kare te jīte

Āve, have tārā gaj mūkī
Vajan mūkīne varavān
Navalakh tārā nīche beṭho
Kyān trājavaḍe taravā? Chaud bhuvanano swāmī āve
Chapaṭī dhūḷanī prīte
Re manavā, bhajan kare te jīte

Vajan kare te hāre manavā
Bhajan kare te jīte


Source : ગીતઃ મકરંદ દવે