ભલે બધાયે ગાય - Bhale Badhaye Gaya - Gujarati

ભલે બધાયે ગાય

ભલે બધાયે ગાય મહિમા પ્રેમનો
ભલે બધાયે ગાય મહિમા જીવનમાં
કોકજને સમજાય મહિમા જીવનમાં
કોકજને સમજાય મહિમા પ્રેમનો
ભલે બધાયે ગાય મહિમા

આંસુ પીને અંતર બાળે
ત્યારે જ્યોતિ ઘર અજવાળે
મન મળે પણ જાય મનોરથ
પછી જ અમૃત પાય મહિમા પ્રેમનો

ભલે બધાયે ગાય મહિમા

પ્રીતિ પારિજાત મનાયે
સૂકાય કે બળી જાય સદાયે
જ્યાં વિકસે ત્યાં સુવાસ એની
પાછળ મૂકી જાય મહિમા પ્રેમનો
ભલે બધાયે ગાય મહિમા

તારે ભરોસે ઓ ભવ જીવ મૂકીને ગાઉં છું
સત સાચવીને જાગું છું પણ મન મૂકીને ગાઉં છું


भले बधाये गाय

भले बधाये गाय महिमा प्रेमनो
भले बधाये गाय महिमा जीवनमां
कोकजने समजाय महिमा जीवनमां
कोकजने समजाय महिमा प्रेमनो
भले बधाये गाय महिमा

आंसु पीने अंतर बाळे
त्यारे ज्योति घर अजवाळे
मन मळे पण जाय मनोरथ
पछी ज अमृत पाय महिमा प्रेमनो

भले बधाये गाय महिमा

प्रीति पारिजात मनाये
सूकाय के बळी जाय सदाये
ज्यां विकसे त्यां सुवास एनी
पाछळ मूकी जाय महिमा प्रेमनो
भले बधाये गाय महिमा

तारे भरोसे ओ भव जीव मूकीने गाउं छुं
सत साचवीने जागुं छुं पण मन मूकीने गाउं छुं


Bhale Badhaye Gaya

Bhale badhaye gaya mahima premano
Bhale badhaye gaya mahima jivanaman
Kokajane samajaya mahima jivanaman
Kokajane samajaya mahima premano
Bhale badhaye gaya mahima

Ansu pine antar bale
Tyare jyoti ghar ajavale
Man male pan jaya manoratha
Pachhi j amrut paya mahima premano

Bhale badhaye gaya mahima

Priti parijat manaye
Sukaya ke bali jaya sadaye
Jyan vikase tyan suvas eni
Pachhal muki jaya mahima premano
Bhale badhaye gaya mahima

Tare bharose o bhav jiv mukine gaun chhun
Sat sachavine jagun chhun pan man mukine gaun chhun


Bhale badhāye gāya

Bhale badhāye gāya mahimā premano
Bhale badhāye gāya mahimā jīvanamān
Kokajane samajāya mahimā jīvanamān
Kokajane samajāya mahimā premano
Bhale badhāye gāya mahimā

Ānsu pīne antar bāḷe
Tyāre jyoti ghar ajavāḷe
Man maḷe paṇ jāya manoratha
Pachhī j amṛut pāya mahimā premano

Bhale badhāye gāya mahimā

Prīti pārijāt manāye
Sūkāya ke baḷī jāya sadāye
Jyān vikase tyān suvās enī
Pāchhaḷ mūkī jāya mahimā premano
Bhale badhāye gāya mahimā

Tāre bharose o bhav jīv mūkīne gāun chhun
Sat sāchavīne jāgun chhun paṇ man mūkīne gāun chhun


Source : સ્વરઃ મોતીબાઈ ભભૂતગર
રચનાઃ પ્રભુલાલ દ્વિવેદી
સંગીતઃ મોહન જૂનિયર
નાટકઃ શંભુમેળો (૧૯૪૭)