ભીંજાય ઘરચોળું - Bhinjaya Gharacholun - Gujarati

ભીંજાય ઘરચોળું

ભીંજાય ઘરચોળું ભીંજાય ચુંદડી

ઓ મા…
ભીંજાય ઘરચોળું ભીંજાય ચુંદડી
આંખ્યુંમાંથી આંસુડાની ધાર જો
આંખ્યુંમાંથી આંસુડાની ધાર જો

ઓ મા…
ભવના મેંણા ખોડલ મા ભાંગજો
ઓ મા…
ભવના મેંણા ખોડલ મા ભાંગજો

દોડી દોડી તારે દ્વારે આવતી
ઓ મા…
દોડી દોડી તારે દ્વારે આવતી
કર જોડીને કહેવા તુંને માત જો
કર જોડીને કહેવા તુંને માત જો

ઓ મા…
ભવના મેંણા ખોડલ મા ભાંગજો
ઓ મા…
ભવના મેંણા ખોડલ મા ભાંગજો

સાસુ સંતાપે સસરો બોલતો
ઓ મા…
સાસુ સંતાપે સસરો બોલતો
બોલે એવા કપરા કડવા વેણ જો
બોલે એવા કપરા કડવા વેણ જો

ઓ મા…
ભવના મેંણા ખોડલ મા ભાંગજો
ઓ મા…
ભવના મેંણા ખોડલ મા ભાંગજો

મેડી ના જુવે વાડી બંગલા
ઓ મા…
મેડી ના જુવે વાડી બંગલા
નથી જોતા હીરા કેરા હાર જો
નથી જોતા હીરા કેરા હાર જો

ઓ મા…
ભવના મેંણા ખોડલ મા ભાંગજો
ઓ મા…
ભવના મેંણા ખોડલ મા ભાંગજો

કુવે રે પડું તો કુળ લાજશે
ઓ મા…
કુવે રે પડું તો કુળ લાજશે
બળી મરું તો લાજે મારો બાપ જો
બળી મરું તો લાજે મારો બાપ જો

ઓ મા…
ભવના મેંણા ખોડલ મા ભાંગજો
ઓ મા…
ભવના મેંણા ખોડલ મા ભાંગજો

નભાઈ કહીને નણદી બોલતી
ઓ મા…
નભાઈ કહીને નણદી બોલતી
બોલે એવા વાંઝણીના બોલ જો
બોલે એવા વાંઝણીના બોલ જો

ઓ મા…
ભવના મેંણા ખોડલ મા ભાંગજો
ઓ મા…
ભવના મેંણા ખોડલ મા ભાંગજો

દુખિયારીની વહારે માડી આવીયા
દુખિયારીની વહારે માડી આવીયા
દીધો મને ખોળાનો ખૂંદનાર જો
દીધો મને ખોળાનો ખૂંદનાર જો
ભવના મેંણા ખોડલ માએ ભાંગીયા

ઓ મા…
ભવના મેંણા ખોડલ માએ ભાંગીયા
ઓ મા…
ભવના મેંણા ખોડલ માએ ભાંગીયા


भींजाय घरचोळुं

भींजाय घरचोळुं भींजाय चुंदडी

ओ मा…
भींजाय घरचोळुं भींजाय चुंदडी
आंख्युंमांथी आंसुडानी धार जो
आंख्युंमांथी आंसुडानी धार जो

ओ मा…
भवना मेंणा खोडल मा भांगजो
ओ मा…
भवना मेंणा खोडल मा भांगजो

दोडी दोडी तारे द्वारे आवती
ओ मा…
दोडी दोडी तारे द्वारे आवती
कर जोडीने कहेवा तुंने मात जो
कर जोडीने कहेवा तुंने मात जो

ओ मा…
भवना मेंणा खोडल मा भांगजो
ओ मा…
भवना मेंणा खोडल मा भांगजो

सासु संतापे ससरो बोलतो
ओ मा…
सासु संतापे ससरो बोलतो
बोले एवा कपरा कडवा वेण जो
बोले एवा कपरा कडवा वेण जो

ओ मा…
भवना मेंणा खोडल मा भांगजो
ओ मा…
भवना मेंणा खोडल मा भांगजो

मेडी ना जुवे वाडी बंगला
ओ मा…
मेडी ना जुवे वाडी बंगला
नथी जोता हीरा केरा हार जो
नथी जोता हीरा केरा हार जो

ओ मा…
भवना मेंणा खोडल मा भांगजो
ओ मा…
भवना मेंणा खोडल मा भांगजो

कुवे रे पडुं तो कुळ लाजशे
ओ मा…
कुवे रे पडुं तो कुळ लाजशे
बळी मरुं तो लाजे मारो बाप जो
बळी मरुं तो लाजे मारो बाप जो

ओ मा…
भवना मेंणा खोडल मा भांगजो
ओ मा…
भवना मेंणा खोडल मा भांगजो

नभाई कहीने नणदी बोलती
ओ मा…
नभाई कहीने नणदी बोलती
बोले एवा वांझणीना बोल जो
बोले एवा वांझणीना बोल जो

ओ मा…
भवना मेंणा खोडल मा भांगजो
ओ मा…
भवना मेंणा खोडल मा भांगजो

दुखियारीनी वहारे माडी आवीया
दुखियारीनी वहारे माडी आवीया
दीधो मने खोळानो खूंदनार जो
दीधो मने खोळानो खूंदनार जो
भवना मेंणा खोडल माए भांगीया

ओ मा…
भवना मेंणा खोडल माए भांगीया
ओ मा…
भवना मेंणा खोडल माए भांगीया


Bhinjaya Gharacholun

Bhinjaya gharacholun bhinjaya chundadi

O ma…
Bhinjaya gharacholun bhinjaya chundadi
Ankhyunmanthi ansudani dhar jo
Ankhyunmanthi ansudani dhar jo

O ma…
Bhavana menna khodal ma bhangajo
O ma…
Bhavana menna khodal ma bhangajo

Dodi dodi tare dvare avati
O ma…
Dodi dodi tare dvare avati
Kar jodine kaheva tunne mat jo
Kar jodine kaheva tunne mat jo

O ma…
Bhavana menna khodal ma bhangajo
O ma…
Bhavana menna khodal ma bhangajo

Sasu santape sasaro bolato
O ma…
Sasu santape sasaro bolato
Bole eva kapara kadava ven jo
Bole eva kapara kadava ven jo

O ma…
Bhavana menna khodal ma bhangajo
O ma…
Bhavana menna khodal ma bhangajo

Medi na juve vadi bangala
O ma…
Medi na juve vadi bangala
Nathi jota hira kera har jo
Nathi jota hira kera har jo

O ma…
Bhavana menna khodal ma bhangajo
O ma…
Bhavana menna khodal ma bhangajo

Kuve re padun to kul lajashe
O ma…
Kuve re padun to kul lajashe
Bali marun to laje maro bap jo
Bali marun to laje maro bap jo

O ma…
Bhavana menna khodal ma bhangajo
O ma…
Bhavana menna khodal ma bhangajo

Nabhai kahine nanadi bolati
O ma…
Nabhai kahine nanadi bolati
Bole eva vanzanina bol jo
Bole eva vanzanina bol jo

O ma…
Bhavana menna khodal ma bhangajo
O ma…
Bhavana menna khodal ma bhangajo

Dukhiyarini vahare madi aviya
Dukhiyarini vahare madi aviya
Didho mane kholano khundanar jo
Didho mane kholano khundanar jo
Bhavana menna khodal mae bhangiya

O ma…
Bhavana menna khodal mae bhangiya
O ma…
Bhavana menna khodal mae bhangiya


Bhīnjāya gharachoḷun

Bhīnjāya gharachoḷun bhīnjāya chundaḍī

O mā…
Bhīnjāya gharachoḷun bhīnjāya chundaḍī
Ānkhyunmānthī ānsuḍānī dhār jo
Ānkhyunmānthī ānsuḍānī dhār jo

O mā…
Bhavanā menṇā khoḍal mā bhāngajo
O mā…
Bhavanā menṇā khoḍal mā bhāngajo

Doḍī doḍī tāre dvāre āvatī
O mā…
Doḍī doḍī tāre dvāre āvatī
Kar joḍīne kahevā tunne māt jo
Kar joḍīne kahevā tunne māt jo

O mā…
Bhavanā menṇā khoḍal mā bhāngajo
O mā…
Bhavanā menṇā khoḍal mā bhāngajo

Sāsu santāpe sasaro bolato
O mā…
Sāsu santāpe sasaro bolato
Bole evā kaparā kaḍavā veṇ jo
Bole evā kaparā kaḍavā veṇ jo

O mā…
Bhavanā menṇā khoḍal mā bhāngajo
O mā…
Bhavanā menṇā khoḍal mā bhāngajo

Meḍī nā juve vāḍī bangalā
O mā…
Meḍī nā juve vāḍī bangalā
Nathī jotā hīrā kerā hār jo
Nathī jotā hīrā kerā hār jo

O mā…
Bhavanā menṇā khoḍal mā bhāngajo
O mā…
Bhavanā menṇā khoḍal mā bhāngajo

Kuve re paḍun to kuḷ lājashe
O mā…
Kuve re paḍun to kuḷ lājashe
Baḷī marun to lāje māro bāp jo
Baḷī marun to lāje māro bāp jo

O mā…
Bhavanā menṇā khoḍal mā bhāngajo
O mā…
Bhavanā menṇā khoḍal mā bhāngajo

Nabhāī kahīne naṇadī bolatī
O mā…
Nabhāī kahīne naṇadī bolatī
Bole evā vānzaṇīnā bol jo
Bole evā vānzaṇīnā bol jo

O mā…
Bhavanā menṇā khoḍal mā bhāngajo
O mā…
Bhavanā menṇā khoḍal mā bhāngajo

Dukhiyārīnī vahāre māḍī āvīyā
Dukhiyārīnī vahāre māḍī āvīyā
Dīdho mane khoḷāno khūndanār jo
Dīdho mane khoḷāno khūndanār jo
Bhavanā menṇā khoḍal māe bhāngīyā

O mā…
Bhavanā menṇā khoḍal māe bhāngīyā
O mā…
Bhavanā menṇā khoḍal māe bhāngīyā


Source : સ્વરઃ અનુરાધા પૌડવાલ
ગીતઃ મન્મંથ થાનકી
સંગીતઃ પંકજ ભટ્ટ
ચિત્રપટઃ કુંજલ કાળજાની કોર