ભોળી રે ભરવાડણ - Bholi Re Bharavadana - Lyrics

ભોળી રે ભરવાડણ

ભોળી રે ભરવાડણ હરિને વેચવાને ચાલી રે
ગિરિવરધારીને ઊપાડી, મટુકીમાં ઘાલી રે
ભોળી રે ભરવાડણ હરિને વેચવાને ચાલી

શેરીએ શેરીએ સાદ પાડે, કોઈને લેવા મુરારિ રે
નાથ-અનાથનાને વેચે, ચૌટા વચ્ચે આહિર નારી રે
ભોળી રે ભરવાડણ હરિને વેચવાને ચાલી

વ્રજનારી પૂછે શું છે માંહી, મધુરી મોરલી વાગી રે
મટુકી ઉતારીને જોતાં, મૂર્છા સૌને લાગી રે
ભોળી રે ભરવાડણ હરિને વેચવાને ચાલી

બ્રહ્માદિક ઇન્દ્રાદિક સરખા, કૌતુક ઊભા પેખે રે
ચૌદ લોકમાં ન માય તે, મટુકીમાં બેઠેલ દેખે રે
ભોળી રે ભરવાડણ હરિને વેચવાને ચાલી

ભક્તજનોના ભાગ્યે વ્રજમાં, પ્રગટ્યા અંતરજામી રે
દાસલડાને લાડ લડાવે, નરસૈંયાનો સ્વામી રે
ભોળી રે ભરવાડણ હરિને વેચવાને ચાલી

  • નરસિંહ મહેતા

Bholi Re Bharavadana

Bholi re bharavadan harine vechavane chali re
Girivaradharine upadi, matukiman ghali re
Bholi re bharavadan harine vechavane chali

Sherie sherie sad pade, koine lev murari re
Natha-anathanane veche, chaut vachche ahir nari re
Bholi re bharavadan harine vechavane chali

Vrajanari puchhe shun chhe manhi, madhuri morali vagi re
Matuki utarine jotan, murchha saune lagi re
Bholi re bharavadan harine vechavane chali

Brahmadik indradik sarakha, kautuk ubh pekhe re
Chaud lokaman n maya te, matukiman bethel dekhe re
Bholi re bharavadan harine vechavane chali

Bhaktajanon bhagye vrajaman, pragatya antarajami re
Dasaladane lad ladave, narasainyano swami re
Bholi re bharavadan harine vechavane chali

  • narasinha maheta

Source: Mavjibhai