ભૂલું ભૂતકાળ - Bhulun Bhutakala - Gujarati

ભૂલું ભૂતકાળ

ભૂલું ભૂતકાળ
ભૂલું ભૂતકાળ તો ય કાળ જેવો યાદ આવે છે
ભૂલું ભૂતકાળ, ભૂલું ભૂતકાળ

  તૂટેલા તારમાં દિલદારનાં દર્શન કરાવે છે
  ભૂલું ભૂતકાળ, ભૂલું ભૂતકાળ

  જગતનું વેર વ્હોરીને કર્યું વહાલું મેં કોઈને
  જગતનું વેર વ્હોરીને કર્યું વહાલું મેં કોઈને
  અરે એ કોઈ આજે કોઈનું થઈને રિબાવે છે
  ભૂલું ભૂતકાળ, ભૂલું ભૂતકાળ

  પ્રણય કેરી વફાઈમાં છૂપાઈ બેવફાઈ શું
  પ્રણય કેરી વફાઈમાં છૂપાઈ બેવફાઈ શું
  બનીને બહાનું હસવાનું રુદન આંસુ વહાવે છે
  ભૂલું ભૂતકાળ, ભૂલું ભૂતકાળ

  બહુ વાર્યું છતાં આંખડીએ આંસુડું સાર્યું
  બહુ વાર્યું છતાં આંખડીએ આંસુડું સાર્યું
  અરે એ આંસુઓ પણ આગની જ્વાળા જગાવે છે
  ભૂલું ભૂતકાળ, ભૂલું ભૂતકાળ

  અરે કિસ્મત પૂછું તુજને થયું છે તું કદી કોઈનું
  અરે કિસ્મત પૂછું તુજને થયું છે તું કદી કોઈનું
  બનાવી બાવરી મુજને હવે કોને બનાવે છે
  ભૂલું ભૂતકાળ, ભૂલું ભૂતકાળ

भूलुं भूतकाळ

भूलुं भूतकाळ
भूलुं भूतकाळ तो य काळ जेवो याद आवे छे
भूलुं भूतकाळ, भूलुं भूतकाळ

  तूटेला तारमां दिलदारनां दर्शन करावे छे
  भूलुं भूतकाळ, भूलुं भूतकाळ

  जगतनुं वेर व्होरीने कर्युं वहालुं में कोईने
  जगतनुं वेर व्होरीने कर्युं वहालुं में कोईने
  अरे ए कोई आजे कोईनुं थईने रिबावे छे
  भूलुं भूतकाळ, भूलुं भूतकाळ

  प्रणय केरी वफाईमां छूपाई बेवफाई शुं
  प्रणय केरी वफाईमां छूपाई बेवफाई शुं
  बनीने बहानुं हसवानुं रुदन आंसु वहावे छे
  भूलुं भूतकाळ, भूलुं भूतकाळ

  बहु वार्युं छतां आंखडीए आंसुडुं सार्युं
  बहु वार्युं छतां आंखडीए आंसुडुं सार्युं
  अरे ए आंसुओ पण आगनी ज्वाळा जगावे छे
  भूलुं भूतकाळ, भूलुं भूतकाळ

  अरे किस्मत पूछुं तुजने थयुं छे तुं कदी कोईनुं
  अरे किस्मत पूछुं तुजने थयुं छे तुं कदी कोईनुं
  बनावी बावरी मुजने हवे कोने बनावे छे
  भूलुं भूतकाळ, भूलुं भूतकाळ

Bhulun Bhutakala

Bhulun bhutakala
bhulun bhutakal to ya kal jevo yad ave chhe
bhulun bhutakala, bhulun bhutakala

  tutela taraman diladaranan darshan karave chhe
  bhulun bhutakala, bhulun bhutakala

  jagatanun ver vhorine karyun vahalun men koine
  jagatanun ver vhorine karyun vahalun men koine
  are e koi aje koinun thaine ribave chhe
  bhulun bhutakala, bhulun bhutakala

  pranaya keri vafaiman chhupai bevafai shun
  pranaya keri vafaiman chhupai bevafai shun
  banine bahanun hasavanun rudan ansu vahave chhe
  bhulun bhutakala, bhulun bhutakala

  bahu varyun chhatan ankhadie ansudun saryun
  bahu varyun chhatan ankhadie ansudun saryun
  are e ansuo pan agani jvala jagave chhe
  bhulun bhutakala, bhulun bhutakala

  are kismat puchhun tujane thayun chhe tun kadi koinun
  are kismat puchhun tujane thayun chhe tun kadi koinun
  banavi bavari mujane have kone banave chhe
  bhulun bhutakala, bhulun bhutakala

Bhūlun bhūtakāḷa

Bhūlun bhūtakāḷa
bhūlun bhūtakāḷ to ya kāḷ jevo yād āve chhe
bhūlun bhūtakāḷa, bhūlun bhūtakāḷa

  tūṭelā tāramān diladāranān darshan karāve chhe
  bhūlun bhūtakāḷa, bhūlun bhūtakāḷa

  jagatanun ver vhorīne karyun vahālun men koīne
  jagatanun ver vhorīne karyun vahālun men koīne
  are e koī āje koīnun thaīne ribāve chhe
  bhūlun bhūtakāḷa, bhūlun bhūtakāḷa

  praṇaya kerī vafāīmān chhūpāī bevafāī shun
  praṇaya kerī vafāīmān chhūpāī bevafāī shun
  banīne bahānun hasavānun rudan ānsu vahāve chhe
  bhūlun bhūtakāḷa, bhūlun bhūtakāḷa

  bahu vāryun chhatān ānkhaḍīe ānsuḍun sāryun
  bahu vāryun chhatān ānkhaḍīe ānsuḍun sāryun
  are e ānsuo paṇ āganī jvāḷā jagāve chhe
  bhūlun bhūtakāḷa, bhūlun bhūtakāḷa

  are kismat pūchhun tujane thayun chhe tun kadī koīnun
  are kismat pūchhun tujane thayun chhe tun kadī koīnun
  banāvī bāvarī mujane have kone banāve chhe
  bhūlun bhūtakāḷa, bhūlun bhūtakāḷa

Source : સ્વરઃ ગીતા રોય
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ મંગળફેરા (૧૯૪૯)