ભુતળ ભક્તિ પદારથમોટું - Bhutal Bhakti Padarath Motu - Gujarati & English Lyrics

ભુતળ ભક્તિ પદારથમોટું

ભુતળ ભક્તિ પદારથમોટું,બ્રહ્મ લોકમાં નાહી રે,

પુણ્ય કરી અમરાપુરી પામ્યા,અંતે ચોરાશી માહીં રે,

હરિના જન તો મુક્તિ ન માંગે, માંગે જનમોજનમ અવતાર રે,

નિત્ય સેવા નિત્ય કીર્તન ,ઓછવ, નીરખવા નંદ કુમાર રે,….ભુતળ ભક્તિ,

ભરત ખંડ ભુતળ માં જન્મી જેણે ગોવિંદ ના ગુણ ગાયા રે,

ધન્ય ધન્ય એના માત પિતાને, સફળ કરી જેણે કાયા રે ,….ભુતળ ભક્તિ,

ધન્ય વૃંદાવન ધન્ય એ લીલા,ધન્ય એ વ્રજ ના વાસી રે,

અષ્ઠ મહાસિદ્ધિ આંગણિયે ઉભી, મુક્તિ થઇ એની દાસી રે,….ભુતળ ભક્તિ,

એ રસ નો સ્વાદ શકંર જાણે, કે જાણે શુક જોગી રે,

કાઈ એક જાણે પેલી વ્રજ ની ગોપી, ભણે નરસૈંયો ભોગી રે, ….ભુતળ ભક્તિ,

-નરસિંહ મહેતા


Bhutal Bhakti Padarath Motu

Bhutaḷ bhakti padārathamoṭun,brahma lokamān nāhī re,

Puṇya karī amarāpurī pāmyā,ante chorāshī māhīn re,

Harinā jan to mukti n mānge, mānge janamojanam avatār re,

Nitya sevā nitya kīrtan ,ochhava, nīrakhavā nanda kumār re,….bhutaḷ bhakti,

Bharat khanḍa bhutaḷ mān janmī jeṇe govinda nā guṇ gāyā re,

Dhanya dhanya enā māt pitāne, safaḷ karī jeṇe kāyā re ,….bhutaḷ bhakti,

Dhanya vṛundāvan dhanya e līlā,dhanya e vraj nā vāsī re,

Aṣhṭha mahāsiddhi āngaṇiye ubhī, mukti thai enī dāsī re,….bhutaḷ bhakti,

E ras no swād shakanra jāṇe, ke jāṇe shuk jogī re,

Kāī ek jāṇe pelī vraj nī gopī, bhaṇe narasainyo bhogī re, ….bhutaḷ bhakti,

-narasinha mahetā

Source : RDC Bhakti Sagar