બિલ્લીમાસી ઘરમાં ઘૂસી - Billīmāsī Gharamān ghūsī - Lyrics

બિલ્લીમાસી ઘરમાં ઘૂસી

બિલ્લીમાસી ઘરમાં ઘૂસી ગુપચુપ ગુપચુપ ચાલે જી
રસોડામાં ફરતાં ફરતાં, ઘી દૂધ ચાટે જી

કાળું કાળું ગલુડિયું વાઉં-વાઉં વાઉં-વાઉં કરતું
દૂધ પીવા આપું તો પટ પટ પૂંછડી કરતું

કાળી કાળી ભેંસ છું, ઘાસ ખૂબ ખાઉં છું
મીઠું મીઠું દૂધ આપું, સૌને તાજા રાખું છું

તબડક તબડક દોડું છું, ઘોડો મારું નામ
ચણા, ઘાસ આપો તો લઈ જાઉં તમારે ગામ

વાંદરાભાઈ વાંદરાભાઈ, ઊંચી ડાળે હીંચકા ખાય
મીઠાં મીઠાં જાંબુ ખાતાં હૂપ હૂપ કરતાં જાય

દેડકાભાઈ દેડકાભાઈ, પાણીમાં તો રહો છો
ડ્રાઉં ડ્રાઉં કરો છો, લાંબો કૂદકો મારો છો


Billīmāsī Gharamān Ghūsī

Billīmāsī gharamān ghūsī gupachup gupachup chāle jī
Rasoḍāmān faratān faratān, ghī dūdh chāṭe jī

Kāḷun kāḷun galuḍiyun vāun-vāun vāun-vāun karatun
Dūdh pīvā āpun to paṭ paṭ pūnchhaḍī karatun

Kāḷī kāḷī bhensa chhun, ghās khūb khāun chhun
Mīṭhun mīṭhun dūdh āpun, saune tājā rākhun chhun

Tabaḍak tabaḍak doḍun chhun, ghoḍo mārun nāma
Chaṇā, ghās āpo to laī jāun tamāre gāma

Vāndarābhāī vāndarābhāī, ūnchī ḍāḷe hīnchakā khāya
Mīṭhān mīṭhān jānbu khātān hūp hūp karatān jāya

Deḍakābhāī deḍakābhāī, pāṇīmān to raho chho
Ḍrāun ḍrāun karo chho, lānbo kūdako māro chho

Source: Mavjibhai