બ્રહ્માનંદ રચિત રાસાષ્ટક - Brahmananda Rachit Rasashtaka - Gujarati

બ્રહ્માનંદ રચિત રાસાષ્ટક

(દોહા)
એક સમય શશિ ઉદિત અતિ, હોય મન અધિક ઉલ્લાસ
યમુના તટ વ્રજનાર જુત, રચ્યો મનોહર રાસ
ભર ભર તન સજ આભરણ, વર વન કરણ વિહાર
કર કર ગ્રહ નટવર કૃષ્ણ, સર સર અનુસર સાર

(છંદ રેણકી)
સર સર પર સધર અનર તર, અનુસર કરકર વરઘર મેલ કરે,
હરિહર સુર અવર અછર અતિ મનહર, ભર ભર અતિ ઉર હરખ ભરે,
નિરખત નર પ્રવર, પ્રવર ગણ નિરઝર, નિકટ મુકુટ શિર સવર નમે
ઘણ રવ પર ફરર ફરર પદ ઘુંઘર, રંગભર સુંદિર શ્યામ રમે
રે ભાઈ રંગભર સુંદિર શ્યામ રમે

ઝણણણણ ઝણણ ખણણ પદ ઝાંઝર ગોમ ધણણ ગણણણણ ગયણે
તણણણ બજ તંત ઠણણ ટંકારવ, રણણણ સુર ધણણણ રયણે
ત્રહ ત્રહ અતિ ત્રણણ ધણણ અતિ ત્રાંસા, ભ્રમણ ભમરવત રમણ ભ્રમે
ઘણ રવ પર ફરર ફરર પદ ઘુંઘર, રંગભર સુંદિર શ્યામ રમે
રે ભાઈ રંગભર સુંદિર શ્યામ રમે

ઝટ પટ પટ ઉલટ પલટ નટવત ઝટ, લટ પટ કટ ઘટ નિપટ લલે
કોકટ અતિ ઉકટ ત્રકટ ગતિ ધિન કટ, મન ડરમટ લટ લપટ મલે
જમુના તટ પ્રગટ અમટ અટ રટ જૂટ, સૂર થટ ખેખટ તેણ સમે
ઘણ રવ પર ફરર ફરર પદ ઘુંઘર, રંગભર સુંદિર શ્યામ રમે
રે ભાઈ રંગભર સુંદિર શ્યામ રમે

ધમ ધમ અતિ ધમક ઠમક પદ ઘુંઘર, ધમધમ ક્રમ સમ હોત ધરા,
ભ્રમ ભ્રમ વત વિષય પરિશ્રમ વત ભ્રમ, ખમ ખમ દમ અહી વિખમ ખરા,
ગમ ગતિ અતિ અગમ નિગમ ન લહત ગમ, નટવત રમઝમ ગમ મન મેં
ઘણ રવ પર ફરર ફરર પદ ઘુંઘર, રંગભર સુંદિર શ્યામ રમે
રે ભાઈ રંગભર સુંદિર શ્યામ રમે

ગત ગત પર ઉગત તુગત, નૃત, પ્રિય ગત રત ઉનમત, ચિત્ત વધત રતિ,
તત પર ઘ્રત નચત ઉચત મુખ થૈ થત, આવૃત અત ઉત ભ્રમત અતિ,
ધિધિતત ગત બજત મૃદંગ, સૂર ઉધ્ધત, કૃત ભ્રત નર તત અતત ક્રમે,
ઘણ રવ પર ફરર ફરર પદ ઘુંઘર, રંગભર સુંદિર શ્યામ રમે
રે ભાઈ રંગભર સુંદિર શ્યામ રમે

થન ગન તન નચત પવન પ્રચલન થન, સુમન ગગન ધુન મગન સરા
મન મન વર કૃષ્ણ પ્રસન્ન ધન તમ મન, ધન ધન વન તાસ ધરા
બિસરે તન ભાન ખાન પાન વિધિ, ગાન તાન જેહિ કાન ગમૈ
ઘણ રવ પર ફરર ફરર પદ ઘુંઘર, રંગભર સુંદિર શ્યામ રમે
રે ભાઈ રંગભર સુંદિર શ્યામ રમે

ઢલ ઢલ રંગ પ્રગલ અઢલ જન પર ઢલ ઝલ ઝલ અનકલ તેજ ઝરે
ખલ ખલ ભુજ ચુડ ચપલ અતિ ખલકત કાન કતોહલ પ્રબલ કરે,
વલવલ ગલ હસ્ત તુમલ ચિત વલવલ, જુગલ જુગલ પ્રતિ રંગ જમે
ઘણ રવ પર ફરર ફરર પદ ઘુંઘર, રંગભર સુંદિર શ્યામ રમે
રે ભાઈ રંગભર સુંદિર શ્યામ રમે

સરવસ વસ મોહ દરસ સુર થિત શશિ, અરસ પરસ ત્રસ ચરસ અતિ
કસકસ પટ હુલસ વિલસ ચિત આક્રસ, રસ બસ ખુસ હસ વરસ રતિ,
દ્રસ નવરસ સરસ ભયો બ્રહ્માનંદ, અનરસ મનસ તરસ અથમેં,
ઘણ રવ પર ફરર ફરર પદ ઘુંઘર, રંગભર સુંદિર શ્યામ રમે
રે ભાઈ રંગભર સુંદિર શ્યામ રમે


ब्रह्मानंद रचित रासाष्टक

(दोहा)
एक समय शशि उदित अति, होय मन अधिक उल्लास
यमुना तट व्रजनार जुत, रच्यो मनोहर रास
भर भर तन सज आभरण, वर वन करण विहार
कर कर ग्रह नटवर कृष्ण, सर सर अनुसर सार

(छंद रेणकी)
सर सर पर सधर अनर तर, अनुसर करकर वरघर मेल करे,
हरिहर सुर अवर अछर अति मनहर, भर भर अति उर हरख भरे,
निरखत नर प्रवर, प्रवर गण निरझर, निकट मुकुट शिर सवर नमे
घण रव पर फरर फरर पद घुंघर, रंगभर सुंदिर श्याम रमे
रे भाई रंगभर सुंदिर श्याम रमे

झणणणण झणण खणण पद झांझर गोम धणण गणणणण गयणे
तणणण बज तंत ठणण टंकारव, रणणण सुर धणणण रयणे
त्रह त्रह अति त्रणण धणण अति त्रांसा, भ्रमण भमरवत रमण भ्रमे
घण रव पर फरर फरर पद घुंघर, रंगभर सुंदिर श्याम रमे
रे भाई रंगभर सुंदिर श्याम रमे

झट पट पट उलट पलट नटवत झट, लट पट कट घट निपट लले
कोकट अति उकट त्रकट गति धिन कट, मन डरमट लट लपट मले
जमुना तट प्रगट अमट अट रट जूट, सूर थट खेखट तेण समे
घण रव पर फरर फरर पद घुंघर, रंगभर सुंदिर श्याम रमे
रे भाई रंगभर सुंदिर श्याम रमे

धम धम अति धमक ठमक पद घुंघर, धमधम क्रम सम होत धरा,
भ्रम भ्रम वत विषय परिश्रम वत भ्रम, खम खम दम अही विखम खरा,
गम गति अति अगम निगम न लहत गम, नटवत रमझम गम मन में
घण रव पर फरर फरर पद घुंघर, रंगभर सुंदिर श्याम रमे
रे भाई रंगभर सुंदिर श्याम रमे

गत गत पर उगत तुगत, नृत, प्रिय गत रत उनमत, चित्त वधत रति,
तत पर घ्रत नचत उचत मुख थै थत, आवृत अत उत भ्रमत अति,
धिधितत गत बजत मृदंग, सूर उध्धत, कृत भ्रत नर तत अतत क्रमे,
घण रव पर फरर फरर पद घुंघर, रंगभर सुंदिर श्याम रमे
रे भाई रंगभर सुंदिर श्याम रमे

थन गन तन नचत पवन प्रचलन थन, सुमन गगन धुन मगन सरा
मन मन वर कृष्ण प्रसन्न धन तम मन, धन धन वन तास धरा
बिसरे तन भान खान पान विधि, गान तान जेहि कान गमै
घण रव पर फरर फरर पद घुंघर, रंगभर सुंदिर श्याम रमे
रे भाई रंगभर सुंदिर श्याम रमे

ढल ढल रंग प्रगल अढल जन पर ढल झल झल अनकल तेज झरे
खल खल भुज चुड चपल अति खलकत कान कतोहल प्रबल करे,
वलवल गल हस्त तुमल चित वलवल, जुगल जुगल प्रति रंग जमे
घण रव पर फरर फरर पद घुंघर, रंगभर सुंदिर श्याम रमे
रे भाई रंगभर सुंदिर श्याम रमे

सरवस वस मोह दरस सुर थित शशि, अरस परस त्रस चरस अति
कसकस पट हुलस विलस चित आक्रस, रस बस खुस हस वरस रति,
द्रस नवरस सरस भयो ब्रह्मानंद, अनरस मनस तरस अथमें,
घण रव पर फरर फरर पद घुंघर, रंगभर सुंदिर श्याम रमे
रे भाई रंगभर सुंदिर श्याम रमे


Brahmananda Rachit Rasashtaka

(doha)
Ek samaya shashi udit ati, hoya man adhik ullasa
Yamuna tat vrajanar juta, rachyo manohar rasa
Bhar bhar tan saj abharana, var van karan vihara
Kar kar grah natavar krushna, sar sar anusar sara

(chhanda renaki)
Sar sar par sadhar anar tara, anusar karakar varaghar mel kare,
Harihar sur avar achhar ati manahara, bhar bhar ati ur harakh bhare,
Nirakhat nar pravara, pravar gan nirazara, nikat mukut shir savar name
Ghan rav par farar farar pad ghunghara, rangabhar sundir shyam rame
Re bhai rangabhar sundir shyam rame

Zanananan zanan khanan pad zanzar gom dhanan ganananan gayane
Tananan baj tanta thanan tankarava, rananan sur dhananan rayane
Trah trah ati tranan dhanan ati transa, bhraman bhamaravat raman bhrame
Ghan rav par farar farar pad ghunghara, rangabhar sundir shyam rame
Re bhai rangabhar sundir shyam rame

Zat pat pat ulat palat natavat zata, lat pat kat ghat nipat lale
Kokat ati ukat trakat gati dhin kata, man daramat lat lapat male
Jamuna tat pragat amat at rat juta, sur that khekhat ten same
Ghan rav par farar farar pad ghunghara, rangabhar sundir shyam rame
Re bhai rangabhar sundir shyam rame

Dham dham ati dhamak thamak pad ghunghara, dhamadham kram sam hot dhara,
Bhram bhram vat vishaya parishram vat bhrama, kham kham dam ahi vikham khara,
Gam gati ati agam nigam n lahat gama, natavat ramazam gam man men
Ghan rav par farar farar pad ghunghara, rangabhar sundir shyam rame
Re bhai rangabhar sundir shyam rame

Gat gat par ugat tugata, nruta, priya gat rat unamata, chitta vadhat rati,
Tat par ghrat nachat uchat mukh thai thata, avrut at ut bhramat ati,
Dhidhitat gat bajat mrudanga, sur udhdhata, krut bhrat nar tat atat krame,
Ghan rav par farar farar pad ghunghara, rangabhar sundir shyam rame
Re bhai rangabhar sundir shyam rame

Than gan tan nachat pavan prachalan thana, suman gagan dhun magan sara
Man man var krushna prasanna dhan tam mana, dhan dhan van tas dhara
Bisare tan bhan khan pan vidhi, gan tan jehi kan gamai
Ghan rav par farar farar pad ghunghara, rangabhar sundir shyam rame
Re bhai rangabhar sundir shyam rame

Dhal dhal ranga pragal adhal jan par dhal zal zal anakal tej zare
Khal khal bhuj chud chapal ati khalakat kan katohal prabal kare,
Valaval gal hasta tumal chit valavala, jugal jugal prati ranga jame
Ghan rav par farar farar pad ghunghara, rangabhar sundir shyam rame
Re bhai rangabhar sundir shyam rame

Saravas vas moh daras sur thit shashi, aras paras tras charas ati
Kasakas pat hulas vilas chit akrasa, ras bas khus has varas rati,
Dras navaras saras bhayo brahmananda, anaras manas taras athamen,
Ghan rav par farar farar pad ghunghara, rangabhar sundir shyam rame
Re bhai rangabhar sundir shyam rame


Brahmānanda rachit rāsāṣhṭaka

(dohā)
Ek samaya shashi udit ati, hoya man adhik ullāsa
Yamunā taṭ vrajanār juta, rachyo manohar rāsa
Bhar bhar tan saj ābharaṇa, var van karaṇ vihāra
Kar kar grah naṭavar kṛuṣhṇa, sar sar anusar sāra

(chhanda reṇakī)
Sar sar par sadhar anar tara, anusar karakar varaghar mel kare,
Harihar sur avar achhar ati manahara, bhar bhar ati ur harakh bhare,
Nirakhat nar pravara, pravar gaṇ nirazara, nikaṭ mukuṭ shir savar name
Ghaṇ rav par farar farar pad ghunghara, rangabhar sundir shyām rame
Re bhāī rangabhar sundir shyām rame

Zaṇaṇaṇaṇ zaṇaṇ khaṇaṇ pad zānzar gom dhaṇaṇ gaṇaṇaṇaṇ gayaṇe
Taṇaṇaṇ baj tanta ṭhaṇaṇ ṭankārava, raṇaṇaṇ sur dhaṇaṇaṇ rayaṇe
Trah trah ati traṇaṇ dhaṇaṇ ati trānsā, bhramaṇ bhamaravat ramaṇ bhrame
Ghaṇ rav par farar farar pad ghunghara, rangabhar sundir shyām rame
Re bhāī rangabhar sundir shyām rame

Zaṭ paṭ paṭ ulaṭ palaṭ naṭavat zaṭa, laṭ paṭ kaṭ ghaṭ nipaṭ lale
Kokaṭ ati ukaṭ trakaṭ gati dhin kaṭa, man ḍaramaṭ laṭ lapaṭ male
Jamunā taṭ pragaṭ amaṭ aṭ raṭ jūṭa, sūr thaṭ khekhaṭ teṇ same
Ghaṇ rav par farar farar pad ghunghara, rangabhar sundir shyām rame
Re bhāī rangabhar sundir shyām rame

Dham dham ati dhamak ṭhamak pad ghunghara, dhamadham kram sam hot dharā,
Bhram bhram vat viṣhaya parishram vat bhrama, kham kham dam ahī vikham kharā,
Gam gati ati agam nigam n lahat gama, naṭavat ramazam gam man men
Ghaṇ rav par farar farar pad ghunghara, rangabhar sundir shyām rame
Re bhāī rangabhar sundir shyām rame

Gat gat par ugat tugata, nṛuta, priya gat rat unamata, chitta vadhat rati,
Tat par ghrat nachat uchat mukh thai thata, āvṛut at ut bhramat ati,
Dhidhitat gat bajat mṛudanga, sūr udhdhata, kṛut bhrat nar tat atat krame,
Ghaṇ rav par farar farar pad ghunghara, rangabhar sundir shyām rame
Re bhāī rangabhar sundir shyām rame

Than gan tan nachat pavan prachalan thana, suman gagan dhun magan sarā
Man man var kṛuṣhṇa prasanna dhan tam mana, dhan dhan van tās dharā
Bisare tan bhān khān pān vidhi, gān tān jehi kān gamai
Ghaṇ rav par farar farar pad ghunghara, rangabhar sundir shyām rame
Re bhāī rangabhar sundir shyām rame

Ḍhal ḍhal ranga pragal aḍhal jan par ḍhal zal zal anakal tej zare
Khal khal bhuj chuḍ chapal ati khalakat kān katohal prabal kare,
Valaval gal hasta tumal chit valavala, jugal jugal prati ranga jame
Ghaṇ rav par farar farar pad ghunghara, rangabhar sundir shyām rame
Re bhāī rangabhar sundir shyām rame

Saravas vas moh daras sur thit shashi, aras paras tras charas ati
Kasakas paṭ hulas vilas chit ākrasa, ras bas khus has varas rati,
Dras navaras saras bhayo brahmānanda, anaras manas taras athamen,
Ghaṇ rav par farar farar pad ghunghara, rangabhar sundir shyām rame
Re bhāī rangabhar sundir shyām rame


Source : -બ્રહ્માનંદ સ્વામી