ચકી તારા ખેતરમાં - Chakī Tārā Khetaramān - Lyrics

ચકી તારા ખેતરમાં

ચકી તારા ખેતરમાં મેં ઝીંઝવો વાવ્યો

   ઝીંઝવે ચડીને જોઉં કોઈ માનવી આવે
   લીલી ઘોડીનો અસવાર વીર મારો આવે
   ઘુઘરીયાળી વેલમાં બેસી નાની વહુ આવે
   ખોળામાં બાવલ બેટડો ધવડાવતી આવે
   દૂધે ભરી તળાવડીમાં નવરાવતી આવે
   ખોબલે ખારેક ટોપરાં ખવરાવતી આવે
   થાળ ભર્યો શગ મોતીએ વધાવતી આવે

ઝીણી ભરડાવું લાપસી માંહી સાકર ભેળું
ખોબલે પીરસું ખાંડ વા’લો વીર જમાડું
ચકી તારા ખેતરમાં મેં ઝીંઝવો વાવ્યો


Chakī Tārā Khetaramān

Chakī tārā khetaramān men zīnzavo vāvyo

   zīnzave chaḍīne joun koī mānavī āve
   līlī ghoḍīno asavār vīr māro āve
   ghugharīyāḷī velamān besī nānī vahu āve
   khoḷāmān bāval beṭaḍo dhavaḍāvatī āve
   dūdhe bharī taḷāvaḍīmān navarāvatī āve
   khobale khārek ṭoparān khavarāvatī āve
   thāḷ bharyo shag motīe vadhāvatī āve

Zīṇī bharaḍāvun lāpasī mānhī sākar bheḷun
Khobale pīrasun khānḍa vā’lo vīr jamāḍun
Chakī tārā khetaramān men zīnzavo vāvyo

Source: Mavjibhai