ચાલ, સાથે બેસી કાગળ વાંચીએ - Chala, Sathe Besi Kagal Vanchie - Gujarati

ચાલ, સાથે બેસી કાગળ વાંચીએ

ચાલ, સાથે બેસી કાગળ વાંચીએ,
વીત્યાં વર્ષોની પળેપળ વાંચીએ.

છે બરડ કાગળ ને ઝાંખા અક્ષરો,
કાળજીથી ખોલીને સળ વાંચીએ.

પત્ર સૌ પીળા પડ્યા તો શું થયું?
તાજે તાજું છાંટી ઝાકળ વાંચીએ.

કેમ તું રહી રહીને અટકી જાય છે?
મન કરી કઠ્ઠણ ને આગળ વાંચીએ.

પત્રના શબ્દો ચહેરાઈ ઝાંખા થયા,
આંખથી લુછી લઈ જળ, વાંચીએ.

લ્યો, ટકી રહી છે હજી થોડી સુવાસ,
શ્વાસમાં ઘુંટીને પીમળ વાંચીએ.

માત્ર આ પત્રો સીલકમાં રહી ગયા,
કંઈ નથી આગળ તો પાછળ વાંચીએ.


चाल, साथे बेसी कागळ वांचीए

चाल, साथे बेसी कागळ वांचीए,
वीत्यां वर्षोनी पळेपळ वांचीए.

छे बरड कागळ ने झांखा अक्षरो,
काळजीथी खोलीने सळ वांचीए.

पत्र सौ पीळा पड्या तो शुं थयुं?
ताजे ताजुं छांटी झाकळ वांचीए.

केम तुं रही रहीने अटकी जाय छे?
मन करी कठ्ठण ने आगळ वांचीए.

पत्रना शब्दो चहेराई झांखा थया,
आंखथी लुछी लई जळ, वांचीए.

ल्यो, टकी रही छे हजी थोडी सुवास,
श्वासमां घुंटीने पीमळ वांचीए.

मात्र आ पत्रो सीलकमां रही गया,
कंई नथी आगळ तो पाछळ वांचीए.


Chala, Sathe Besi Kagal Vanchie

Chala, sathe besi kagal vanchie,
Vityan varshoni palepal vanchie.

Chhe barad kagal ne zankha aksharo,
Kalajithi kholine sal vanchie.

Patra sau pila padya to shun thayun? Taje tajun chhanti zakal vanchie.

Kem tun rahi rahine ataki jaya chhe? Man kari kaththan ne agal vanchie.

Patrana shabdo chaherai zankha thaya,
Ankhathi luchhi lai jala, vanchie.

Lyo, taki rahi chhe haji thodi suvasa,
Shvasaman ghuntine pimal vanchie.

Matra a patro silakaman rahi gaya,
Kani nathi agal to pachhal vanchie.


Chāla, sāthe besī kāgaḷ vānchīe

Chāla, sāthe besī kāgaḷ vānchīe,
Vītyān varṣhonī paḷepaḷ vānchīe.

Chhe baraḍ kāgaḷ ne zānkhā akṣharo,
Kāḷajīthī kholīne saḷ vānchīe.

Patra sau pīḷā paḍyā to shun thayun? Tāje tājun chhānṭī zākaḷ vānchīe.

Kem tun rahī rahīne aṭakī jāya chhe? Man karī kaṭhṭhaṇ ne āgaḷ vānchīe.

Patranā shabdo chaherāī zānkhā thayā,
Ānkhathī luchhī laī jaḷa, vānchīe.

Lyo, ṭakī rahī chhe hajī thoḍī suvāsa,
Shvāsamān ghunṭīne pīmaḷ vānchīe.

Mātra ā patro sīlakamān rahī gayā,
Kanī nathī āgaḷ to pāchhaḷ vānchīe.


Source : ભગવતીકુમાર શર્મા