ચાલો રે બેની મારી ગરબે રમીએ - Chālo Re Benī Mārī Garabe Ramīe - Lyrics

ચાલો રે બેની મારી ગરબે રમીએ

ચાલો રે બેની મારી ગરબે રમીએ
તાળી વગાડતાં ગરબે ઘૂમીએ
ચાલો રે બેની મારી ગરબે રમીએ
તાળી વગાડતાં ગરબે ઘૂમીએ

આભલાં જડેલ મારા ચણિયાની કોર
ઓઢણીમાં ચિતર્યાં છે ઢેલ અને મોર
ઘમ્મર ઘમ ઘૂમતાં ગરબે રમીએ
તાળી વગાડતાં ગરબે ઘૂમીએ

ઢોલક મંજિરા ને બંસી વાગે
ગરબો અમે ગાઈએ મીઠા રાગે
વાંકા વળીને ગરબે રમીએ
તાળી વગાડતાં ગરબે ઘૂમીએ

શરદ પૂનમની છે રઢિયાળી રાત
ચાંદા સાથે કરતાં તારલિયા વાત
મુખડું મલકાવતાં ગરબે રમીએ
તાળી વગાડતાં ગરબે ઘૂમીએ
ચાલો રે બેની મારી ગરબે રમીએ
તાળી વગાડતાં ગરબે ઘૂમીએ


Chālo Re Benī Mārī Garabe Ramīe

Chālo re benī mārī garabe ramīe
Tāḷī vagāḍatān garabe ghūmīe
Chālo re benī mārī garabe ramīe
Tāḷī vagāḍatān garabe ghūmīe

Ābhalān jaḍel mārā chaṇiyānī kora
Oḍhaṇīmān chitaryān chhe ḍhel ane mora
Ghammar gham ghūmatān garabe ramīe
Tāḷī vagāḍatān garabe ghūmīe

Ḍholak manjirā ne bansī vāge
Garabo ame gāīe mīṭhā rāge
Vānkā vaḷīne garabe ramīe
Tāḷī vagāḍatān garabe ghūmīe

Sharad pūnamanī chhe raḍhiyāḷī rāta
Chāndā sāthe karatān tāraliyā vāta
Mukhaḍun malakāvatān garabe ramīe
Tāḷī vagāḍatān garabe ghūmīe
Chālo re benī mārī garabe ramīe
Tāḷī vagāḍatān garabe ghūmīe

Source: Mavjibhai