ચંપામાસી ?! - Chanpamasi ?! - Gujarati Kavita

ચંપામાસી ?!

માથામાં મણ-મણનું કોપરેલ નાંખ્યું ને
ચોટલી બે બાંધી છે પાછી,
બોલો, લાગું ને સાવ ચંપામાસી?!

મમ્મીના સેન્ડલ ચડાવીને ઘરમાં
હું ટપ્-ટપ્ ચાલું કેવી વટથી;
મોઢા પર લાલી-કાજળના લપેડા
આપણે તો કાયમની મસ્તી,
મમ્મીનો દુપટ્ટો ખોવાયો હોય તો
સમજી લો, પહેરું છું સાડી.
બોલો, લાગું ને સાવ ચંપામાસી?!

ચાંપલી-ચમેલી કહી પપ્પા ચિડાવે પણ
લાગે ન સ્હેજ મને ખોટું,
પપ્પાને એમ કે હું ભેંકડિયા તાણીશ
પણ ડેડી! આ બચ્ચું છે મોટું;
મમ્મી આ ખેલ જોઈ દૂરથીને દૂરથી
આપે છે મને શાબ્બાશી.
બોલો, લાગું ને સાવ ચંપામાસી?!
(૦૮-૦૩-૨૦૧૮)


चंपामासी ?!

माथामां मण-मणनुं कोपरेल नांख्युं ने
चोटली बे बांधी छे पाछी,
बोलो, लागुं ने साव चंपामासी?!

मम्मीना सेन्डल चडावीने घरमां
हुं टप्-टप् चालुं केवी वटथी;
मोढा पर लाली-काजळना लपेडा
आपणे तो कायमनी मस्ती,
मम्मीनो दुपट्टो खोवायो होय तो
समजी लो, पहेरुं छुं साडी.
बोलो, लागुं ने साव चंपामासी?!

चांपली-चमेली कही पप्पा चिडावे पण
लागे न स्हेज मने खोटुं,
पप्पाने एम के हुं भेंकडिया ताणीश
पण डेडी! आ बच्चुं छे मोटुं;
मम्मी आ खेल जोई दूरथीने दूरथी
आपे छे मने शाब्बाशी.
बोलो, लागुं ने साव चंपामासी?!
(०८-०३-२०१८)


Chanpamasi ?!

Mathaman mana-mananun koparel nankhyun ne
Chotali be bandhi chhe pachhi,
Bolo, lagun ne sav chanpamasi?!

Mammina sendal chadavine gharaman
Hun tap-tap chalun kevi vatathi;
Modha par lali-kajalana lapeda
Apane to kayamani masti,
Mammino dupatto khovayo hoya to
Samaji lo, paherun chhun sadi. Bolo, lagun ne sav chanpamasi?!

Chanpali-chameli kahi pappa chidave pana
Lage n shej mane khotun,
Pappane em ke hun bhenkadiya tanisha
Pan dedi! A bachchun chhe motun;
Mammi a khel joi durathine durathi
Ape chhe mane shabbashi. Bolo, lagun ne sav chanpamasi?!
(08-03-2018)


Chanpāmāsī ?!

Māthāmān maṇa-maṇanun koparel nānkhyun ne
Choṭalī be bāndhī chhe pāchhī,
Bolo, lāgun ne sāv chanpāmāsī?!

Mammīnā senḍal chaḍāvīne gharamān
Hun ṭap-ṭap chālun kevī vaṭathī;
Moḍhā par lālī-kājaḷanā lapeḍā
Āpaṇe to kāyamanī mastī,
Mammīno dupaṭṭo khovāyo hoya to
Samajī lo, paherun chhun sāḍī. Bolo, lāgun ne sāv chanpāmāsī?!

Chānpalī-chamelī kahī pappā chiḍāve paṇa
Lāge n shej mane khoṭun,
Pappāne em ke hun bhenkaḍiyā tāṇīsha
Paṇ ḍeḍī! Ā bachchun chhe moṭun;
Mammī ā khel joī dūrathīne dūrathī
Āpe chhe mane shābbāshī. Bolo, lāgun ne sāv chanpāmāsī?!
(08-03-2018)


Source : વિવેક મનહર ટેલર