ચપટી ભરી ચોખા ને ઘીનો છે દીવડો - Chapati Bhari Chokha Ne Ghee No Chhe Divado - Gujarati & English Lyrics

ચપટી ભરી ચોખા ને ઘીનો છે દીવડો
શ્રીફળની જોડ લઈએ રે….
હાલો હાલો પાવાગઢ જઈએ રે…

માને મંદિરીયે સુથારી આવે,
સુથારી આવે માના બાજોઠ લઈ આવે,
બાજોઠની જોડ લઈને રે… હાલો….

માને મંદિરીયે કસુંબી આવે,
કસુંબી આવે માની ચૂંદડી લઈ આવે,
ચૂંદડીની જોડ અમે લઈએ રે…… હાલો…

માને મંદિરીયે સોનીડો આવે,
સોનીડો આવે માના ઝાંઝર લઈ આવે,
ઝાંઝરની જોડ અમે લઈએ રે… હાલો….

માને મંદિરીયે માળીડો આવે,
માળીડો આવે, માના ગજરા લઈ આવે,
ગજરાની જોડ અમે લઈએ રે…. હાલો….

માને મંદિરીયે ઘાંચીડો આવે,
ઘાંચીડો આવે માના દીવડાં લઈ આવે,
દીવડાની જોડ અમે લઈએ રે…. હાલો…

Chapati Bhari Chokha Ne Ghee No Chhe Divado

Chapati bhari chokh ne ghino chhe divado
Shrifalani jod laie re…. Halo halo pavagadh jaie re…

Mane mandiriye suthari ave,
Suthari ave man bajoth lai ave,
Bajoṭhani jod laine re… halo….

Mane mandiriye kasunbi ave,
Kasunbi ave mani chundadi lai ave,
Chundadini jod ame laie re…… Halo…

Mane mandiriye sonido ave,
Sonido ave man zanzar lai ave,
Zanzarani jod ame laie re… halo….

Mane mandiriye malido ave,
Malido ave, man gajar lai ave,
Gajarani jod ame laie re…. Halo….

Mane mandiriye ghanchido ave,
Ghanchido ave man divadan lai ave,
Divadani jod ame laie re…. Halo…

Chapti Bhari Chokha Ne Ghee No Che Divdo || પ્રાચિન ગરબો || Traditional Hit Navratri Garba Song. (2017, September 15). YouTube