છંદ રેણકીની કમાલ ધમાલ-૨ - Chhanda Renakini Kamal Dhamala-2 - Gujarati

છંદ રેણકીની કમાલ ધમાલ-૨

(૪) તહુ ગડડ ગડડ રતનાકર

તહુ ગડડ ગડડ રતનાકર ગડ્કત
હડડ ઈ મોજા અડઅડ અડે
તહુ ગડડ ગડડ રતનાકર ગડ્કત
હડડ ઈ મોજા અડઅડ અડે

તહુ તણણણ રવ હોત કડાકા
ઘણણણ ગિરિવર શિખર ધડે
તહુ ધડક ધડક ઉર કોમલ ધડકત
ખડકત કામન કંપ ધ્રૂજે

તહુ રૂમઝૂમ રૂમઝૂમ બરસત બરખા
ગડડ ગડડ ઘન ઘોર ગરજે

(૫) પીએ અધરુરમ ભાન ઘઘુરમ

પીએ અધરુરમ ભાન ઘઘુરમ
નિરમલ નીરમ તેનુરમ

પ્રે નિરધન તુરમ નીપટ નૂપુરમ
વાત મધુરમ ભરપુરમ
મોહન દુ:ખ દૂરમ હરિ હજૂરમ
તેં ગઈ પૂરમ બલિહારી
કામણ સુખકારી મીઠી મુરારી
ગયે બિસારી ગિરધારી

રે ભાઈ ગયે બિસારી ગિરધારી
રે ભાઈ ગયે બિસારી ગિરધારી

(૬) નવરાત નવેલી બની અલબેલી

નવરાત નવેલી બની અલબેલી
ભાવ ભરેલી ભભકેલી
સરહદ પર ખેલી કમર કસેલી
સંગ સહેલી સાધેલી

બની ચંપક વેલી માણ્ય ભરેલી
સોળ સજેલી શણગારી
ચામુંડા ચંડી ધજા પ્રચંડી
અસુર વિખંડી અવતારી

રે…માડી અસુર વિખંડી અવતારી
રે…માડી અસુર વિખંડી અવતારી


छंद रेणकीनी कमाल धमाल-२

(४) तहु गडड गडड रतनाकर

तहु गडड गडड रतनाकर गड्कत
हडड ई मोजा अडअड अडे
तहु गडड गडड रतनाकर गड्कत
हडड ई मोजा अडअड अडे

तहु तणणण रव होत कडाका
घणणण गिरिवर शिखर धडे
तहु धडक धडक उर कोमल धडकत
खडकत कामन कंप ध्रूजे

तहु रूमझूम रूमझूम बरसत बरखा
गडड गडड घन घोर गरजे

(५) पीए अधरुरम भान घघुरम

पीए अधरुरम भान घघुरम
निरमल नीरम तेनुरम

प्रे निरधन तुरम नीपट नूपुरम
वात मधुरम भरपुरम
मोहन दु:ख दूरम हरि हजूरम
तें गई पूरम बलिहारी
कामण सुखकारी मीठी मुरारी
गये बिसारी गिरधारी

रे भाई गये बिसारी गिरधारी
रे भाई गये बिसारी गिरधारी

(६) नवरात नवेली बनी अलबेली

नवरात नवेली बनी अलबेली
भाव भरेली भभकेली
सरहद पर खेली कमर कसेली
संग सहेली साधेली

बनी चंपक वेली माण्य भरेली
सोळ सजेली शणगारी
चामुंडा चंडी धजा प्रचंडी
असुर विखंडी अवतारी

रे…माडी असुर विखंडी अवतारी
रे…माडी असुर विखंडी अवतारी


Chhanda Renakini Kamal Dhamala-2

(4) tahu gadad gadad ratanakara

Tahu gadad gadad ratanakar gadkata
Hadad i moja adaad ade
Tahu gadad gadad ratanakar gadkata
Hadad i moja adaad ade

Tahu tananan rav hot kadaka
Ghananan girivar shikhar dhade
Tahu dhadak dhadak ur komal dhadakata
Khadakat kaman kanpa dhruje

Tahu rumazum rumazum barasat barakha
Gadad gadad ghan ghor garaje

(5) pie adharuram bhan ghaghurama

Pie adharuram bhan ghaghurama
Niramal niram tenurama

Pre niradhan turam nipat nupurama
Vat madhuram bharapurama
Mohan du:kh duram hari hajurama
Ten gai puram balihari
Kaman sukhakari mithi murari
Gaye bisari giradhari

Re bhai gaye bisari giradhari
Re bhai gaye bisari giradhari

(6) navarat naveli bani alabeli

Navarat naveli bani alabeli
Bhav bhareli bhabhakeli
Sarahad par kheli kamar kaseli
Sanga saheli sadheli

Bani chanpak veli manya bhareli
Sol sajeli shanagari
Chamunda chandi dhaja prachandi
Asur vikhandi avatari

Re…madi asur vikhandi avatari
Re…madi asur vikhandi avatari


Chhanda reṇakīnī kamāl dhamāla-2

(4) tahu gaḍaḍ gaḍaḍ ratanākara

Tahu gaḍaḍ gaḍaḍ ratanākar gaḍkata
Haḍaḍ ī mojā aḍaaḍ aḍe
Tahu gaḍaḍ gaḍaḍ ratanākar gaḍkata
Haḍaḍ ī mojā aḍaaḍ aḍe

Tahu taṇaṇaṇ rav hot kaḍākā
Ghaṇaṇaṇ girivar shikhar dhaḍe
Tahu dhaḍak dhaḍak ur komal dhaḍakata
Khaḍakat kāman kanpa dhrūje

Tahu rūmazūm rūmazūm barasat barakhā
Gaḍaḍ gaḍaḍ ghan ghor garaje

(5) pīe adharuram bhān ghaghurama

Pīe adharuram bhān ghaghurama
Niramal nīram tenurama

Pre niradhan turam nīpaṭ nūpurama
Vāt madhuram bharapurama
Mohan du:kh dūram hari hajūrama
Ten gaī pūram balihārī
Kāmaṇ sukhakārī mīṭhī murārī
Gaye bisārī giradhārī

Re bhāī gaye bisārī giradhārī
Re bhāī gaye bisārī giradhārī

(6) navarāt navelī banī alabelī

Navarāt navelī banī alabelī
Bhāv bharelī bhabhakelī
Sarahad par khelī kamar kaselī
Sanga sahelī sādhelī

Banī chanpak velī māṇya bharelī
Soḷ sajelī shaṇagārī
Chāmunḍā chanḍī dhajā prachanḍī
Asur vikhanḍī avatārī

Re…māḍī asur vikhanḍī avatārī
Re…māḍī asur vikhanḍī avatārī