છેલાજી રે - Chhelājī Re - Lyrics

છેલાજી રે

છેલાજી રે
મારે હાટુ પાટણથી પટોળાં મોંઘાં લાવજો
એમાં રૂડાં રે મોરલિયા ચિતરાવજો
પાટણથી પટોળાં મોંઘાં લાવજો
છેલાજી રે

રંગ રતુંબલ કોર કસુંબલ
પાલવ પ્રાણ બિછાવજો રે
પાટણથી પટોળાં મોંઘાં લાવજો
છેલાજી રે

ઓલ્યા પાટણ શે’રની રે મારે થાવું પદમણી નાર
ઓઢી અંગ પટોળું રે એની રેલાવું રંગધાર
હીરે મઢેલા ચૂડલાની જોડ મોંઘી મઢાવજો રે
પાટણથી પટોળાં મોંઘાં લાવજો
છેલાજી રે

ઓલી રંગ નીતરતી રે મને પામરી ગમતી રે
એને પહેરતાં પગમાં રે પાયલ છમછમતી રે
નથણી લવિંગિયાં ને ઝૂમખાંમાં મોંઘાં મોતી મઢાવજો રે
પાટણથી પટોળાં મોંઘાં લાવજો
છેલાજી રે


Chhelājī Re

Chhelājī re
Māre hāṭu pāṭaṇathī paṭoḷān monghān lāvajo
Emān rūḍān re moraliyā chitarāvajo
Pāṭaṇathī paṭoḷān monghān lāvajo
Chhelājī re

Ranga ratunbal kor kasunbala
Pālav prāṇ bichhāvajo re
Pāṭaṇathī paṭoḷān monghān lāvajo
Chhelājī re

Olyā pāṭaṇ she’ranī re māre thāvun padamaṇī nāra
Oḍhī anga paṭoḷun re enī relāvun rangadhāra
Hīre maḍhelā chūḍalānī joḍ monghī maḍhāvajo re
Pāṭaṇathī paṭoḷān monghān lāvajo
Chhelājī re

Olī ranga nītaratī re mane pāmarī gamatī re
Ene paheratān pagamān re pāyal chhamachhamatī re
Nathaṇī lavingiyān ne zūmakhānmān monghān motī maḍhāvajo re
Pāṭaṇathī paṭoḷān monghān lāvajo
Chhelājī re

Source: Mavjibhai