છેલ્લું દર્શન - Chhellun Darshana - Lyrics

છેલ્લું દર્શન

(છંદઃ પૃથ્વી)

ધમાલ ન કરો જરાય નહિ નેન ભીનાં થશો
ઘડી બ ઘડી જે મળી નયનવારિ થંભો જરા
કૃતાર્થ થઈ લો ફરી નહિ મળે જ સૌંદર્ય આ
સદા જગત જે વડે હતું હસન્તું માંગલ્ય કો

ધમાલ ન કરો ધરો બધી સમૃદ્ધિ માંગલ્યની
ધરો અગરુ દીપ ચંદન ગુલાલ ને કુંકુમ
ધરો કુસુ શ્રીફલો ન ફરી જીવને આ થવો
સુયોગ અણમૂલ સુંદર સુહાગી માંગલ્યનો

ધમાલ ન કરો ન લો સ્મરણ કાજ ચિહ્ને કશું
રહ્યું વિકસતું જ અન્ત સુધી જેહ સૌંદર્ય તે
અખંડ જ ભલે રહ્યું હ્રદયસ્થાન તેનું હવે
ન સંસ્મરણ વા ન કો સ્વજન એ કદી પૂરશે

મળ્યાં તુજ સમીપે અગ્નિ તુજ પાસ જુદાં થિયે
કહે અધિક ભવ્ય મંગલ નથી શું એ સુંદરી?

-રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠક


Chhellun Darshana

(છંદઃ પૃથ્વી)

ધમાલ ન કરો જરાય નહિ નેન ભીનાં થશો
ઘડી બ ઘડી જે મળી નયનવારિ થંભો જરા
કૃતાર્થ થઈ લો ફરી નહિ મળે જ સૌંદર્ય આ
સદા જગત જે વડે હતું હસન્તું માંગલ્ય કો

ધમાલ ન કરો ધરો બધી સમૃદ્ધિ માંગલ્યની
ધરો અગરુ દીપ ચંદન ગુલાલ ને કુંકુમ
ધરો કુસુ શ્રીફલો ન ફરી જીવને આ થવો
સુયોગ અણમૂલ સુંદર સુહાગી માંગલ્યનો

ધમાલ ન કરો ન લો સ્મરણ કાજ ચિહ્ને કશું
રહ્યું વિકસતું જ અન્ત સુધી જેહ સૌંદર્ય તે
અખંડ જ ભલે રહ્યું હ્રદયસ્થાન તેનું હવે
ન સંસ્મરણ વા ન કો સ્વજન એ કદી પૂરશે

મળ્યાં તુજ સમીપે અગ્નિ તુજ પાસ જુદાં થિયે
કહે અધિક ભવ્ય મંગલ નથી શું એ સુંદરી?

-રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠક

Source: Mavjibhai