છેટાં છેટાં શોભતા ચંદર ને તારા - Chhetan Chhetan Shobhata Chandar Ne Tara - Gujarati

છેટાં છેટાં શોભતા ચંદર ને તારા

છેટાં છેટાં શોભતા ચંદર ને તારા
જેટલાં છેટાં એટલાં સારા
છેટાં છેટાં શોભતાં ડુંગરા ન્યારા
જેટલાં છેટાં એટલાં સારા
છેટાં છેટાં શોભતા ચંદર ને તારા
જેટલાં છેટાં એટલાં સારા

ક્યાં રે મહેરામણ, ને ક્યાં રે પૂનમ
જોજનભર છેટાં તો યે પ્રીત્યું અણનમ
ક્યાં રે મેરામણ, ને ક્યાં રે પૂનમ?
જોજનભર છેટાં તો યે પ્રીત્યું અણનમ
નૈનોથી દૂર છતાં દિલડે તો મારા
જેટલાં છેટાં એટલાં સારા
છેટાં છેટાં શોભતાં ચંદર ને તારા
જેટલાં છેટાં એટલાં સારા
છેટાં છેટાં શોભતાં ચંદર ને તારા
જેટલાં છેટાં એટલાં સારા

મન મૂક્યું ઢૂંકડું ને તન મૂક્યું વેગળું
આંખ ને અંતરમાં અંતર છે કેટલું
મન મૂક્યું ઢૂંકડું ને તન મૂક્યું વેગળું
આંખ ને અંતરમાં અંતર છે કેટલું
ઓજસને અડકીને ઊભા રહે અંગારા
જેટલાં છેટાં એટલાં સારા

છેટાં છેટાં શોભતા ચંદર ને તારા
જેટલાં છેટાં એટલાં સારા
છેટાં છેટાં શોભતાં ડુંગરા ન્યારા
જેટલાં છેટાં એટલાં સારા


छेटां छेटां शोभता चंदर ने तारा

छेटां छेटां शोभता चंदर ने तारा
जेटलां छेटां एटलां सारा
छेटां छेटां शोभतां डुंगरा न्यारा
जेटलां छेटां एटलां सारा
छेटां छेटां शोभता चंदर ने तारा
जेटलां छेटां एटलां सारा

क्यां रे महेरामण, ने क्यां रे पूनम
जोजनभर छेटां तो ये प्रीत्युं अणनम
क्यां रे मेरामण, ने क्यां रे पूनम?
जोजनभर छेटां तो ये प्रीत्युं अणनम
नैनोथी दूर छतां दिलडे तो मारा
जेटलां छेटां एटलां सारा
छेटां छेटां शोभतां चंदर ने तारा
जेटलां छेटां एटलां सारा
छेटां छेटां शोभतां चंदर ने तारा
जेटलां छेटां एटलां सारा

मन मूक्युं ढूंकडुं ने तन मूक्युं वेगळुं
आंख ने अंतरमां अंतर छे केटलुं
मन मूक्युं ढूंकडुं ने तन मूक्युं वेगळुं
आंख ने अंतरमां अंतर छे केटलुं
ओजसने अडकीने ऊभा रहे अंगारा
जेटलां छेटां एटलां सारा

छेटां छेटां शोभता चंदर ने तारा
जेटलां छेटां एटलां सारा
छेटां छेटां शोभतां डुंगरा न्यारा
जेटलां छेटां एटलां सारा


Chhetan Chhetan Shobhata Chandar Ne Tara

Chhetan chhetan shobhata chandar ne tara
Jetalan chhetan etalan sara
Chhetan chhetan shobhatan dungara nyara
Jetalan chhetan etalan sara
Chhetan chhetan shobhata chandar ne tara
Jetalan chhetan etalan sara

Kyan re maheramana, ne kyan re punama
Jojanabhar chhetan to ye prityun ananama
Kyan re meramana, ne kyan re punama? Jojanabhar chhetan to ye prityun ananama
Nainothi dur chhatan dilade to mara
Jetalan chhetan etalan sara
Chhetan chhetan shobhatan chandar ne tara
Jetalan chhetan etalan sara
Chhetan chhetan shobhatan chandar ne tara
Jetalan chhetan etalan sara

Man mukyun dhunkadun ne tan mukyun vegalun
Ankh ne antaraman antar chhe ketalun
Man mukyun dhunkadun ne tan mukyun vegalun
Ankh ne antaraman antar chhe ketalun
Ojasane adakine ubha rahe angara
Jetalan chhetan etalan sara

Chhetan chhetan shobhata chandar ne tara
Jetalan chhetan etalan sara
Chhetan chhetan shobhatan dungara nyara
Jetalan chhetan etalan sara


Chheṭān chheṭān shobhatā chandar ne tārā

Chheṭān chheṭān shobhatā chandar ne tārā
Jeṭalān chheṭān eṭalān sārā
Chheṭān chheṭān shobhatān ḍungarā nyārā
Jeṭalān chheṭān eṭalān sārā
Chheṭān chheṭān shobhatā chandar ne tārā
Jeṭalān chheṭān eṭalān sārā

Kyān re maherāmaṇa, ne kyān re pūnama
Jojanabhar chheṭān to ye prītyun aṇanama
Kyān re merāmaṇa, ne kyān re pūnama? Jojanabhar chheṭān to ye prītyun aṇanama
Nainothī dūr chhatān dilaḍe to mārā
Jeṭalān chheṭān eṭalān sārā
Chheṭān chheṭān shobhatān chandar ne tārā
Jeṭalān chheṭān eṭalān sārā
Chheṭān chheṭān shobhatān chandar ne tārā
Jeṭalān chheṭān eṭalān sārā

Man mūkyun ḍhūnkaḍun ne tan mūkyun vegaḷun
Ānkh ne antaramān antar chhe keṭalun
Man mūkyun ḍhūnkaḍun ne tan mūkyun vegaḷun
Ānkh ne antaramān antar chhe keṭalun
Ojasane aḍakīne ūbhā rahe angārā
Jeṭalān chheṭān eṭalān sārā

Chheṭān chheṭān shobhatā chandar ne tārā
Jeṭalān chheṭān eṭalān sārā
Chheṭān chheṭān shobhatān ḍungarā nyārā
Jeṭalān chheṭān eṭalān sārā


Source : સ્વરઃ ગીતા દત્ત
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ વનરાજ ચાવડો (૧૯૬૩)