ચોકમાં દાણા નાખ્યા છે - Chokamān Dāṇā Nākhyā Chhe - Lyrics

ચોકમાં દાણા નાખ્યા છે

આવો પારેવા, આવોને ચકલાં
ચોકમાં દાણા નાખ્યા છે

આવો પોપટજી, મેનાને લાવજો
ચોકમાં દાણા નાખ્યા છે

આવોને કાબરબાઈ, કલબલ ન કરશો
ચોકમાં દાણા નાખ્યા છે

બંટી ને બાજરો, ચોખા ને બાવટો
ચોકમાં દાણા નાખ્યા છે

ધોળી છે જાર ને ઘઉં છે રાતડા
ચોકમાં દાણા નાખ્યા છે

નિરાંતે ખાજો, નિરાંતે ખૂંદજો
ચોકમાં દાણા નાખ્યા છે

બિલ્લી નહિ આવે, કુત્તો નહિ આવે
ચોકમાં દાણા નાખ્યા છે

ચણ ચણ ચણજો ને ચીં ચીં કરજો
ચોકમાં દાણા નાખ્યા છે


Chokamān Dāṇā Nākhyā Chhe

Āvo pārevā, āvone chakalān
Chokamān dāṇā nākhyā chhe

Āvo popaṭajī, menāne lāvajo
Chokamān dāṇā nākhyā chhe

Āvone kābarabāī, kalabal n karasho
Chokamān dāṇā nākhyā chhe

Banṭī ne bājaro, chokhā ne bāvaṭo
Chokamān dāṇā nākhyā chhe

Dhoḷī chhe jār ne ghaun chhe rātaḍā
Chokamān dāṇā nākhyā chhe

Nirānte khājo, nirānte khūndajo
Chokamān dāṇā nākhyā chhe

Billī nahi āve, kutto nahi āve
Chokamān dāṇā nākhyā chhe

Chaṇ chaṇ chaṇajo ne chīn chīn karajo
Chokamān dāṇā nākhyā chhe

Source: Mavjibhai