ચોખલિયાળી ચૂંદડી - Chokhaliyāḷī Chūndaḍī - Lyrics

ચોખલિયાળી ચૂંદડી

ચોખલિયાળી ચૂંદડી મા ગરબે ઘૂમવા આવો ને
રંગ રઢિયાળી રાત મા ગરબે ઘૂમવા આવો ને

સોળે શણગાર સોહે
માડીમાં મન મારું મોહે
અનંતની ઓઢી ઓઢણી મા ગરબે ઘૂમવા આવો ને

ચોખલિયાળી ચૂંદડી મા ગરબે ઘૂમવા આવો ને
રંગ રઢિયાળી રાત મા ગરબે ઘૂમવા આવો ને

ગગનગોખમાં ગરબે ઘૂમે તારલિયું રળિયાત
સંગે શોભે નાથ સુધાકર
પૂનમ કેરી રાત મા ગરબે ઘૂમવા આવો ને

ચોખલિયાળી ચૂંદડી મા ગરબે ઘૂમવા આવો ને
રંગ રઢિયાળી રાત મા ગરબે ઘૂમવા આવો ને

ચોરે ને ચૌટે માનાં કંકુ વેરાણાં
ગોખે ગોખે જ્યોતિ ઝબકે છાંટણાં છંટાયા
તાળી કેરા તાલે માડી ગરબે ઘૂમવા આવો ને

ચોખલિયાળી ચૂંદડી મા ગરબે ઘૂમવા આવો ને
રંગ રઢિયાળી રાત મા ગરબે ઘૂમવા આવો ને


Chokhaliyāḷī Chūndaḍī

Chokhaliyāḷī chūndaḍī mā garabe ghūmavā āvo ne
Ranga raḍhiyāḷī rāt mā garabe ghūmavā āvo ne

Soḷe shaṇagār sohe
Māḍīmān man mārun mohe
Anantanī oḍhī oḍhaṇī mā garabe ghūmavā āvo ne

Chokhaliyāḷī chūndaḍī mā garabe ghūmavā āvo ne
Ranga raḍhiyāḷī rāt mā garabe ghūmavā āvo ne

Gaganagokhamān garabe ghūme tāraliyun raḷiyāt
Sange shobhe nāth sudhākara
Pūnam kerī rāt mā garabe ghūmavā āvo ne

Chokhaliyāḷī chūndaḍī mā garabe ghūmavā āvo ne
Ranga raḍhiyāḷī rāt mā garabe ghūmavā āvo ne

Chore ne chauṭe mānān kanku verāṇān
Gokhe gokhe jyoti zabake chhānṭaṇān chhanṭāyā
Tāḷī kerā tāle māḍī garabe ghūmavā āvo ne

Chokhaliyāḷī chūndaḍī mā garabe ghūmavā āvo ne
Ranga raḍhiyāḷī rāt mā garabe ghūmavā āvo ne

Source: Mavjibhai