ચોપાટું મંડાણી ચંદનચોકમાં - Chopatun Mandani Chandanachokaman - Gujarati

ચોપાટું મંડાણી ચંદનચોકમાં

હેજી એવી ચોપાટું મંડાણી ચંદનચોકમાં
હે નાખ્યા લખ રે ચોરાસી દાવ
હજી એવી રૂડી ચોપાટું મંડાણી

પુરા ચાંદા સુરજના કીધા સોગઠા
કીધા સોગઠા
નાચ્યા કોઈ આંખ્યુંને અણસાર
હેજી એવી ચોપાટું મંડાણી

તમે પાસા ઢાળો ને તારા ઝળહળે
તારા ઝળહળે
ને મુઠ્ઠી વાળો ત્યાં અંધાર
મૂઠી તમે વાળો ત્યાં અંધાર
હજી એવી ચોપાટું મંડાણી ચંદનચોકમાં


चोपाटुं मंडाणी चंदनचोकमां

हेजी एवी चोपाटुं मंडाणी चंदनचोकमां
हे नाख्या लख रे चोरासी दाव
हजी एवी रूडी चोपाटुं मंडाणी

पुरा चांदा सुरजना कीधा सोगठा
कीधा सोगठा
नाच्या कोई आंख्युंने अणसार
हेजी एवी चोपाटुं मंडाणी

तमे पासा ढाळो ने तारा झळहळे
तारा झळहळे
ने मुठ्ठी वाळो त्यां अंधार
मूठी तमे वाळो त्यां अंधार
हजी एवी चोपाटुं मंडाणी चंदनचोकमां


Chopatun Mandani Chandanachokaman

Heji evi chopatun mandani chandanachokaman
He nakhya lakh re chorasi dava
Haji evi rudi chopatun mandani

Pura chanda surajana kidha sogatha
Kidha sogatha
Nachya koi ankhyunne anasara
Heji evi chopatun mandani

Tame pasa dhalo ne tara zalahale
Tara zalahale
Ne muththi valo tyan andhara
Muthi tame valo tyan andhara
Haji evi chopatun mandani chandanachokaman


Chopāṭun manḍāṇī chandanachokamān

Hejī evī chopāṭun manḍāṇī chandanachokamān
He nākhyā lakh re chorāsī dāva
Hajī evī rūḍī chopāṭun manḍāṇī

Purā chāndā surajanā kīdhā sogaṭhā
Kīdhā sogaṭhā
Nāchyā koī ānkhyunne aṇasāra
Hejī evī chopāṭun manḍāṇī

Tame pāsā ḍhāḷo ne tārā zaḷahaḷe
Tārā zaḷahaḷe
Ne muṭhṭhī vāḷo tyān andhāra
Mūṭhī tame vāḷo tyān andhāra
Hajī evī chopāṭun manḍāṇī chandanachokamān


Source : ગીત : રાજેન્દ્ર શુક્લ
સ્વર : ગાર્ગી વોરા સ્વરાંકન : પરેશ ભટ્ટ