દાદા એને ડગલે ડગલે - Dādā Ene Dagale Dagale - Lyrics

દાદા એને ડગલે ડગલે

દાદા એને ડગલે ડગલે બાવળ રોપાવો રે
દાતણ કરશે બાળાવરની જાન રે

દાદા એને ડગલે ડગલે સરોવર ખોદાવો રે
નાવણ કરશે બાળાવરની જાન રે

દાદા એને ડગલે ડગલે કંદોઈ બેસાડો રે
ભોજન કરશે બાળાવરની જાન રે

દાદા એને ડગલે ડગલે તંબોળી બેસાડો રે
મુખવાસ કરશે બાળાવરની જાન રે

દાદા એને ડગલે ડગલે ઢોલિયા ઢળાવો રે
પોઢણ કરશે બાળાવરની જાન રે

દાદા એને ડગલે ડગલે મેડીઓ ચણાવો રે
ઉતારા કરશે બાળાવરની જાન રે


Dādā Ene Dagale Dagale

Dādā ene ḍagale ḍagale bāvaḷ ropāvo re
dātaṇ karashe bāḷāvaranī jān re

Dādā ene ḍagale ḍagale sarovar khodāvo re
nāvaṇ karashe bāḷāvaranī jān re

Dādā ene ḍagale ḍagale kandoī besāḍo re
bhojan karashe bāḷāvaranī jān re

Dādā ene ḍagale ḍagale tanboḷī besāḍo re
mukhavās karashe bāḷāvaranī jān re

Dādā ene ḍagale ḍagale ḍholiyā ḍhaḷāvo re
poḍhaṇ karashe bāḷāvaranī jān re

Dādā ene ḍagale ḍagale meḍīo chaṇāvo re
utārā karashe bāḷāvaranī jān re

Source: Mavjibhai