દાદાને આંગણ આંબલો - Dādāne Gaṇ Anbalo - Lyrics

દાદાને આંગણ આંબલો

(કન્યા પ્રયાણ)

દાદાને આંગણ આંબલો
આંબલો ઘેર ગંભીર જો
એક રે પાન મેં તો ચૂંટિયું
દાદા ન દેજો ગાળ જો

દાદાને આંગણ આંબલો
આંબલો ઘેર ગંભીર જો
એક રે પાન મેં તો ચૂંટિયું
દાદા ન દેજો ગાળ જો
દાદાને આંગણ આંબલો

અમે રે લીલુડા વનની ચરકલડી
ઊડી જાશું પરદેશ જો
આજ રે દાદાજીના દેશમાં
કાલ જાશું પરદેશ જો
દાદાને આંગણ આંબલો

દાદાને વહાલા દીકરા
અમને દીધા પરદેશ જો
દાદા દુઃખડા પડશે
તો પછી નવ બોલશું

દાદા રાખશું મૈયરાની લાજ જો
દાદાને આંગણ આંબલો

દાદા દીકરી ને ગાય સરીખડાં
જેમ દોરે ત્યાં તો જાય જો
દાદાને આંગણ આંબલો

આંબલો ઘેર ગંભીર જો
દાદાને આંગણ આંબલો


Dādāne Gaṇ Anbalo

(kanyā prayāṇa)

Dādāne āngaṇ ānbalo
Ānbalo gher ganbhīr jo
Ek re pān men to chūnṭiyun
Dādā n dejo gāḷ jo

Dādāne āngaṇ ānbalo
Ānbalo gher ganbhīr jo
Ek re pān men to chūnṭiyun
Dādā n dejo gāḷ jo
Dādāne āngaṇ ānbalo

Ame re līluḍā vananī charakalaḍī
Ūḍī jāshun paradesh jo
Āj re dādājīnā deshamān
Kāl jāshun paradesh jo
Dādāne āngaṇ ānbalo

Dādāne vahālā dīkarā
Amane dīdhā paradesh jo
Dādā duahkhaḍā paḍashe
To pachhī nav bolashun

Dādā rākhashun maiyarānī lāj jo
Dādāne āngaṇ ānbalo

Dādā dīkarī ne gāya sarīkhaḍān
Jem dore tyān to jāya jo
Dādāne āngaṇ ānbalo

Ānbalo gher ganbhīr jo
Dādāne āngaṇ ānbalo

Source: Mavjibhai