ડંકો વાગ્યો - Danko Vagyo - Lyrics

ડંકો વાગ્યો

ડંકો વાગ્યો લડવૈયા શૂરા જાગજો રે
શૂરા જાગજો રે કાયર ભાગજો રે

ડંકો વાગ્યો ભારતની બ્હેનો જાગજો રે
બ્હેનો જાગજો રે વિદેશી ત્યાગજો રે

કાઢી નાખો વિદેશી વસ્ત્રો આજથી રે
આજથી રે ખરા ત્યાગથી રે

માથું મેલો સાચવવા સાચી ટેકને રે
સાચી ટેકને રે સાચી ટેકને રે

તોડી પાડો સરકારી જુલમી કાયદા રે
જુલમી કાયદા રે જુલમી કાયદા રે

ભારતમુક્તિને કાજે કાયા હોમજો રે
કાયા હોમજો રે કાયા હોમજો રે

-ફૂલચંદભાઈ શાહ


Danko Vagyo

Danko vagyo ladavaiya shur jagajo re
Shur jagajo re kayar bhagajo re

Danko vagyo bharatani bheno jagajo re
Bheno jagajo re videshi tyagajo re

Kadhi nakho videshi vastro ajathi re
Ajathi re khar tyagathi re

Mathun melo sachavav sachi tekane re
Sachi tekane re sachi tekane re

Todi pado sarakari julami kayad re
Julami kayad re julami kayad re

Bharatamuktine kaje kaya homajo re
Kaya homajo re kaya homajo re

-Fulachandabhai Shaha