દરિયા સાથે દોસ્તી મારી - Dariya Sathe Dosti Mari - Gujarati

દરિયા સાથે દોસ્તી મારી

દરિયા સાથે દોસ્તી મારી નદીઓ સાથે નાતો
છલાંગ મારતાં ઝરણાં સાથે હું તો ગીતો ગાતો

લીલાંછમ આ વૃક્ષો વ્હાલાં, પહાડો મારા ભેરુ
વ્હાલું મને લાગે કેવું નાનું અમથું દેરું

આંસુઓની પાછળ જઈને ક્યારેક હું છુપાતો
દરિયા સાથે દોસ્તી મારી નદીઓ સાથે નાતો

ફૂલ ને ઝાકળ, દળ વાદળ ને હર્યુંભર્યું આ ઘાસ
મારો સૌની સાથે કેવો સહજ મળે છે પ્રાસ

સરોવરના આ હંસ કમળની સાથે કરતો વાતો
દરિયા સાથે દોસ્તી મારી નદીઓ સાથે નાતો


दरिया साथे दोस्ती मारी

दरिया साथे दोस्ती मारी नदीओ साथे नातो
छलांग मारतां झरणां साथे हुं तो गीतो गातो

लीलांछम आ वृक्षो व्हालां, पहाडो मारा भेरु
व्हालुं मने लागे केवुं नानुं अमथुं देरुं

आंसुओनी पाछळ जईने क्यारेक हुं छुपातो
दरिया साथे दोस्ती मारी नदीओ साथे नातो

फूल ने झाकळ, दळ वादळ ने हर्युंभर्युं आ घास
मारो सौनी साथे केवो सहज मळे छे प्रास

सरोवरना आ हंस कमळनी साथे करतो वातो
दरिया साथे दोस्ती मारी नदीओ साथे नातो


Dariya Sathe Dosti Mari

Dariya sathe dosti mari nadio sathe nato
Chhalanga maratan zaranan sathe hun to gito gato

Lilanchham a vruksho vhalan, pahado mara bheru
Vhalun mane lage kevun nanun amathun derun

Ansuoni pachhal jaine kyarek hun chhupato
Dariya sathe dosti mari nadio sathe nato

Ful ne zakala, dal vadal ne haryunbharyun a ghasa
Maro sauni sathe kevo sahaj male chhe prasa

Sarovarana a hansa kamalani sathe karato vato
Dariya sathe dosti mari nadio sathe nato


Dariyā sāthe dostī mārī

Dariyā sāthe dostī mārī nadīo sāthe nāto
Chhalānga māratān zaraṇān sāthe hun to gīto gāto

Līlānchham ā vṛukṣho vhālān, pahāḍo mārā bheru
Vhālun mane lāge kevun nānun amathun derun

Ānsuonī pāchhaḷ jaīne kyārek hun chhupāto
Dariyā sāthe dostī mārī nadīo sāthe nāto

Fūl ne zākaḷa, daḷ vādaḷ ne haryunbharyun ā ghāsa
Māro saunī sāthe kevo sahaj maḷe chhe prāsa

Sarovaranā ā hansa kamaḷanī sāthe karato vāto
Dariyā sāthe dostī mārī nadīo sāthe nāto


Source : સ્વર અને સંગીતઃ નયનેશ જાની
ગીતઃ સુરેશ દલાલ