દરિયાને મન એમ કે - Dariyane Man Em Ke - Lyrics

દરિયાને મન એમ કે

દરિયાને મન એમ કે થઈને રસ્તો ખૂબ જ દોડું,
રસ્તાને મન એમ થાય કે વાદળ થઈને થોભું;
એમાં ફૂલ હસે છે ઠાલું.

શ્રાવણને મન એમ કે આળસ ગ્રીષ્મબપોરે મરડું,
સૂરજ અમથો એમ વિચારે શ્રાવણ થઈને વરસું;
એમાં ઝાકળ મલકે મીઠું.

કૂંપળને ભમરો થઈ કોઈ ભેદ થયું ઉકેલું,
ભમરાને મધુબિન્દુ થવાનું એક જ લાગ્યું ઘેલું;
એમાં ડાળ મરકતી લીલું.

આભ વિચારે પ્હાડ થઈને ઘડીક ઘડી વિસામું,
પર્વતને સૌ ગાંઠ ઉકેલી આભ મહીં વિહરવું;
નિર્ઝર સ્મિત કરે ખળખળતું.

-મહેશ શાહ


Dariyane Man Em Ke

Dariyane man em ke thaine rasto khub j dodun,
Rastane man em thaya ke vadal thaine thobhun;
Eman ful hase chhe thalun.

Shravanane man em ke alas grishmabapore maradun,
Suraj amatho em vichare shravan thaine varasun;
Eman zakal malake mithun.

Kunpalane bhamaro thai koi bhed thayun ukelun,
Bhamarane madhubindu thavanun ek j lagyun ghelun;
Eman dal marakati lilun.

Abh vichare phad thaine ghadik ghadi visamun,
Parvatane sau gantha ukeli abh mahin viharavun;
Nirzar smit kare khalakhalatun.

-Mahesh Shaha