દશાના રંગ - Dashana Ranga - Gujarati

દશાના રંગ

દશાના રંગ બહુ બદલાય
પલ પલમાં પલટાય
દશાના રંગ બહુ બદલાય

પલમાં રાજાને રંક બનાવે
રંક તણો વળી રાય
પણ હાય વિધિએ લેખ લખ્યાં છે
હાય વિધિએ લેખ લખ્યાં છે
મીઠાશથી જે નવ જાય

દશાના રંગ બહુ બદલાય
પલ પલમાં પલટાય
દશાના રંગ બહુ બદલાય


दशाना रंग

दशाना रंग बहु बदलाय
पल पलमां पलटाय
दशाना रंग बहु बदलाय

पलमां राजाने रंक बनावे
रंक तणो वळी राय
पण हाय विधिए लेख लख्यां छे
हाय विधिए लेख लख्यां छे
मीठाशथी जे नव जाय

दशाना रंग बहु बदलाय
पल पलमां पलटाय
दशाना रंग बहु बदलाय


Dashana Ranga

Dashana ranga bahu badalaya
Pal palaman palataya
Dashana ranga bahu badalaya

Palaman rajane ranka banave
Ranka tano vali raya
Pan haya vidhie lekh lakhyan chhe
Haya vidhie lekh lakhyan chhe
Mithashathi je nav jaya

Dashana ranga bahu badalaya
Pal palaman palataya
Dashana ranga bahu badalaya


Dashānā ranga

Dashānā ranga bahu badalāya
Pal palamān palaṭāya
Dashānā ranga bahu badalāya

Palamān rājāne ranka banāve
Ranka taṇo vaḷī rāya
Paṇ hāya vidhie lekh lakhyān chhe
Hāya vidhie lekh lakhyān chhe
Mīṭhāshathī je nav jāya

Dashānā ranga bahu badalāya
Pal palamān palaṭāya
Dashānā ranga bahu badalāya


Source : સ્વરઃ હેમુ ગઢવી