ધમ ધમક ધમ સાંબેલું - Dham Dhamak Dham Sānbelun - Lyrics

ધમ ધમક ધમ સાંબેલું

ધમ ધમક ધમ ધમ ધમ… સાંબેલું…
અલક મલકનું અલબેલું… સાંબેલું…
જનમ જનમથી વહુને માથે ભાંગેલું…
સાંબેલું…

જેવી ઘઉંમાં કાંકરી, નણંદ મારી આકરી
હાલે ના પેટનુ પાણી, એવી મારી જેઠાણી
સાંબેલું…

ધમ ધમક ધમ ધમ ધમ… સાંબેલું…
અલક મલકનું અલબેલું… સાંબેલું…

જેવી ફૂટે ધાણી, એવી મારી દેરાણી
જેવો કુવો ઊંડો, જેઠ એવો ભૂંડો
સાંબેલું…

ધમ ધમક ધમ ધમ ધમ… સાંબેલું…
અલક મલકનું અલબેલું… સાંબેલું…

હોય છો ને બટકો, દિયર વટનો કટકો
લીલી લીલી વાડીઓ ને સસરો એમાં ચાડિયો
સાંબેલું…

ધમ ધમક ધમ ધમ ધમ… સાંબેલું…
અલક મલકનું અલબેલું… સાંબેલું…

એવો બાંધો સાસુ તણો, પાણીમાં જેમ ફૂલે ચણો
મીઠો, મગનો શીરો, એવો નણંદનો વીરો
સાંબેલું…

ધમ ધમક ધમ ધમ ધમ… સાંબેલું…
અલક મલકનું અલબેલું… સાંબેલું…


Dham Dhamak Dham Sānbelun

Dham dhamak dham dham dhama… sānbelun… Alak malakanun alabelun… sānbelun… Janam janamathī vahune māthe bhāngelun… Sānbelun…

Jevī ghaunmān kānkarī, naṇanda mārī ākarī
Hāle nā peṭanu pāṇī, evī mārī jeṭhāṇī
Sānbelun…

Dham dhamak dham dham dhama… sānbelun… Alak malakanun alabelun… sānbelun…

Jevī fūṭe dhāṇī, evī mārī derāṇī
Jevo kuvo ūnḍo, jeṭh evo bhūnḍo
Sānbelun…

Dham dhamak dham dham dhama… sānbelun… Alak malakanun alabelun… sānbelun…

Hoya chho ne baṭako, diyar vaṭano kaṭako
Līlī līlī vāḍīo ne sasaro emān chāḍiyo
Sānbelun…

Dham dhamak dham dham dhama… sānbelun… Alak malakanun alabelun… sānbelun…

Evo bāndho sāsu taṇo, pāṇīmān jem fūle chaṇo
Mīṭho, magano shīro, evo naṇandano vīro
Sānbelun…

Dham dhamak dham dham dhama… sānbelun… Alak malakanun alabelun… sānbelun…

Source: Mavjibhai