ધનવાન જીવન માણે છે - Dhanavan Jivan Mane Chhe - Gujarati

ધનવાન જીવન માણે છે

ધનવાન જીવન માણે છે નિર્ધન એ બોજો તાણે છે
કોઈ અનુભવીને પૂછી જો કે કોણ જીવી જાણે છે

બેહાલ ગરીબનાં બાલુડાં પૈસે પૈસે હોય ટળવળતા
ખાવાનું ત્યાં ખાનાર કેરી ખોટ આંસુ સારે છે

ધનવાન જીવન માણે છે નિર્ધન એ બોજો તાણે છે
કોઈ અનુભવીને પૂછી જો કે કોણ જીવી જાણે છે

નારી ગરીબ દળણાં દળતી ધનવાળી હીરે ઝળહળતી
હીરા-મોતીવાળી રોતી એનો કંથ વિલાસો માણે છે

ધનવાન જીવન માણે છે નિર્ધન એ બોજો તાણે છે
કોઈ અનુભવીને પૂછી જો કે કોણ જીવી જાણે છે

ગુણ દોષ ભલે હો ધનમદમાં પણ નમતાં પલ્લાં સંપદના
સુખ સંપદના સુખના વલખાં જન સંતોષી સુખ માણે છે

ધનવાન જીવન માણે છે નિર્ધન એ બોજો તાણે છે
કોઈ અનુભવીને પૂછી જો કે કોણ જીવી જાણે છે


धनवान जीवन माणे छे

धनवान जीवन माणे छे निर्धन ए बोजो ताणे छे
कोई अनुभवीने पूछी जो के कोण जीवी जाणे छे

बेहाल गरीबनां बालुडां पैसे पैसे होय टळवळता
खावानुं त्यां खानार केरी खोट आंसु सारे छे

धनवान जीवन माणे छे निर्धन ए बोजो ताणे छे
कोई अनुभवीने पूछी जो के कोण जीवी जाणे छे

नारी गरीब दळणां दळती धनवाळी हीरे झळहळती
हीरा-मोतीवाळी रोती एनो कंथ विलासो माणे छे

धनवान जीवन माणे छे निर्धन ए बोजो ताणे छे
कोई अनुभवीने पूछी जो के कोण जीवी जाणे छे

गुण दोष भले हो धनमदमां पण नमतां पल्लां संपदना
सुख संपदना सुखना वलखां जन संतोषी सुख माणे छे

धनवान जीवन माणे छे निर्धन ए बोजो ताणे छे
कोई अनुभवीने पूछी जो के कोण जीवी जाणे छे


Dhanavan Jivan Mane Chhe

Dhanavan jivan mane chhe nirdhan e bojo tane chhe
Koi anubhavine puchhi jo ke kon jivi jane chhe

Behal garibanan baludan paise paise hoya talavalata
Khavanun tyan khanar keri khot ansu sare chhe

Dhanavan jivan mane chhe nirdhan e bojo tane chhe
Koi anubhavine puchhi jo ke kon jivi jane chhe

Nari garib dalanan dalati dhanavali hire zalahalati
Hira-motivali roti eno kanth vilaso mane chhe

Dhanavan jivan mane chhe nirdhan e bojo tane chhe
Koi anubhavine puchhi jo ke kon jivi jane chhe

Gun dosh bhale ho dhanamadaman pan namatan pallan sanpadana
Sukh sanpadana sukhana valakhan jan santoshi sukh mane chhe

Dhanavan jivan mane chhe nirdhan e bojo tane chhe
Koi anubhavine puchhi jo ke kon jivi jane chhe


Dhanavān jīvan māṇe chhe

Dhanavān jīvan māṇe chhe nirdhan e bojo tāṇe chhe
Koī anubhavīne pūchhī jo ke koṇ jīvī jāṇe chhe

Behāl garībanān bāluḍān paise paise hoya ṭaḷavaḷatā
Khāvānun tyān khānār kerī khoṭ ānsu sāre chhe

Dhanavān jīvan māṇe chhe nirdhan e bojo tāṇe chhe
Koī anubhavīne pūchhī jo ke koṇ jīvī jāṇe chhe

Nārī garīb daḷaṇān daḷatī dhanavāḷī hīre zaḷahaḷatī
Hīrā-motīvāḷī rotī eno kanth vilāso māṇe chhe

Dhanavān jīvan māṇe chhe nirdhan e bojo tāṇe chhe
Koī anubhavīne pūchhī jo ke koṇ jīvī jāṇe chhe

Guṇ doṣh bhale ho dhanamadamān paṇ namatān pallān sanpadanā
Sukh sanpadanā sukhanā valakhān jan santoṣhī sukh māṇe chhe

Dhanavān jīvan māṇe chhe nirdhan e bojo tāṇe chhe
Koī anubhavīne pūchhī jo ke koṇ jīvī jāṇe chhe


Source : ગીતઃ નાટ્યમહર્ષિ પ્રભુલાલ દ્વિવેદી
નાટકઃ સંપત્તિ માટે (૧૯૪૧)
પુનઃ રજૂઆતઃ અનુરાધા પૌડવાલ અને સુષમા શ્રેષ્ઠા
(આભારઃ વિનયકાન્તભાઈ પ્ર. દ્વિવેદી)