ઢિંગલી મેં તો બનાવી - Dhingli Me To Banavi - Gujarati Rhymes Lyrics

ઢિંગલી મેં તો બનાવી મઝાની
તૈયાર એને હવે કરવાની.

એનું ઝભલું સીવડાવવા દરજી પાસે જાઉં
દરજીભાઈ દરજીભાઈ ઝભલું સીવી દો,
લાલ પીળા ઓઢણામાં આભલા જડી દો … ઢિંગલી

એના ઝાંઝર બનાવવા સોની પાસે જાઉં
સોનીભાઈ સોનીભાઈ ઝાંઝર બનાવી દો
મોતીની માળા ને બંગડી ઘડી દો … ઢિંગલી

એની મોજડી સીવડાવવા મોચી પાસે જાઉં
મોચીભાઈ મોચીભાઈ મોજડી સીવી દો,
લાલ મખમલની મોજડી સીવી દો … ઢિંગલી

એને સુંદર બનાવવા મમ્મી પાસે જાઉં
મમ્મી મમ્મી પાવડર લગાવી દો,
આંખે આજણ ગાલે લાલી લગાવી દો … ઢિંગલી

એનો ગજરો ગૂંથાવવા માળી પાસે જાઉં
માળીદાદા માળીદાદા ગજરો બનાવી દો,
મોગરા ગુલાબનો ગજરો બનાવી દો … ઢિંગલી

એને હોંશિયાર બનાવવા બેન પાસે જાઉં
બેન ઓ બેન લખતાં શીખવાડી દો,
એક બે ત્રણ ચાર ગણતાં શીખવાડી દો … ઢિંગલી

ઢિંગલી મેં તો બનાવી મઝાની
તૈયાર એને હવે કરવાની.


Ḍhingalī men to banāvī mazānī
Taiyār ene have karavānī.

Enun zabhalun sīvaḍāvavā darajī pāse jāun
Darajībhāī darajībhāī zabhalun sīvī do,
Lāl pīḷā oḍhaṇāmān ābhalā jaḍī do … ḍhingalī

Enā zānzar banāvavā sonī pāse jāun
Sonībhāī sonībhāī zānzar banāvī do
Motīnī māḷā ne bangaḍī ghaḍī do … ḍhingalī

Enī mojaḍī sīvaḍāvavā mochī pāse jāun
Mochībhāī mochībhāī mojaḍī sīvī do,
Lāl makhamalanī mojaḍī sīvī do … ḍhingalī

Ene sundar banāvavā mammī pāse jāun
Mammī mammī pāvaḍar lagāvī do,
Ānkhe ājaṇ gāle lālī lagāvī do … ḍhingalī

Eno gajaro gūnthāvavā māḷī pāse jāun
Māḷīdādā māḷīdādā gajaro banāvī do,
Mogarā gulābano gajaro banāvī do … ḍhingalī

Ene honshiyār banāvavā ben pāse jāun
Ben o ben lakhatān shīkhavāḍī do,
Ek be traṇ chār gaṇatān shīkhavāḍī do … ḍhingalī

Ḍhingalī men to banāvī mazānī
Taiyār ene have karavānī.