દીકરા ની ઝંખના - Dikara Ni Zankhana - Lyrics

દીકરાની ઝંખના

લીંપ્યુ ને ગૂંપ્યું મારું આંગણું;
પગલીનો પાડનાર દ્યોને, રન્નાદે!
વાંઝિયા-મે’ણાં માતા ! દોહ્યલાં.
દળણાં દળીને ઉભી રહી;

કુલેરનો માંગનાર દ્યોને, રન્નાદે!
વાંઝિયાં-મે’ણાં માતા ! દોહ્યલાં.
મહીડાં વલોવી ઉભી રહી;

માખણનો માગનાર દ્યોને, રન્નાદે!
વાંઝિયાં-મે’ણાં માતા ! દોહ્યલાં.
પાણી ભરીને ઉભી રહી;

છેડાનો ઝાલનાર દ્યોને, રન્નાદે !
વાંઝિયાં-મે’ણાં માતા ! દોહ્યલાં.
રોટલા ઘડીને ઉભી રહી;

ચાનકીનો માંગનાર દ્યોને, રન્નાદે !
વાંઝિયાં-મે’ણાં માતા ! દોહ્યલાં.
ધોયો ધફોયો મારો સાડલો ;

ખોળાનો ખૂંદનાર દ્યોને, રન્નાદે !
વાંઝિયાં-મે’ણાં માતા ! દોહ્યલાં.
(એ પ્રમાણે પુત્ર મળતા ગાય છે…)

લીંપ્યું ને ગૂંપ્યું મારું આંગણું;
પગલીનો પાડનાર દીધો, રન્નાદે !
અનિરુદ્ધ કુંવર મારો લાડકો.


dīkarānī zankhanā

Līnpyu ne gūnpyun mārun āngaṇun;
Pagalīno pāḍanār dyone, rannāde!
Vānziyā-me’ṇān mātā ! Dohyalān.
Daḷaṇān daḷīne ubhī rahī;

Kulerano mānganār dyone, rannāde!
Vānziyān-me’ṇān mātā ! Dohyalān.
Mahīḍān valovī ubhī rahī;

Mākhaṇano māganār dyone, rannāde!
Vānziyān-me’ṇān mātā ! Dohyalān.
Pāṇī bharīne ubhī rahī;

Chheḍāno zālanār dyone, rannāde !
Vānziyān-me’ṇān mātā ! Dohyalān.
Roṭalā ghaḍīne ubhī rahī;

Chānakīno mānganār dyone, rannāde !
Vānziyān-me’ṇān mātā ! Dohyalān.
Dhoyo dhafoyo māro sāḍalo ;

Khoḷāno khūndanār dyone, rannāde !
Vānziyān-me’ṇān mātā ! Dohyalān.
(e pramāṇe putra maḷatā gāya chhe…)

Līnpyun ne gūnpyun mārun āngaṇun;
Pagalīno pāḍanār dīdho, rannāde !
Aniruddha kunvar māro lāḍako.