દીકરો મઝાનો મારો - Dikaro Mazano Maro - Gujarati

દીકરો મઝાનો મારો

ઝુઝુઝુઝુ…ઝુઝુઝુઝુ, ઝુઝુઝુઝુ…ઝુઝુઝુઝુ
ઝુઝુઝુઝુ…ઝુઝુઝુઝુ, ઝુઝુઝુઝુ…ઝુઝુઝુઝુ
દીકરો મઝાનો મારો
ચંદ્રથી રૂપાળો છે
ગોરા મુખડાથી એના ચાંદની રેલાવે

ઝુઝુઝુઝુ…ઝુઝુઝુઝુ, ઝુઝુઝુઝુ…ઝુઝુઝુઝુ
દીકરો મઝાનો મારો
ચંદ્રથી રૂપાળો છે
ગોરા મુખડાથી એના ચાંદની રેલાવે

તારલાઓ ટમટમ કરે એને બોલાવે
વાત મજાની કરીને એને સૂવડાવે

દીકરો મઝાનો મારો
ચંદ્રથી રૂપાળો છે
ગોરા મુખડાથી એના ચાંદની રેલાવે
ઝુઝુઝુઝુ…ઝુઝુઝુઝુ, ઝુઝુઝુઝુ…ઝુઝુઝુઝુ

નાનીનાની આંખોમાં સપનાની વાત સમાણી
ઊંચે આકાશેથી આવે પરીલોકની રાણી
ગાલે ચૂમી એને ખોળે બેસાડે
સુંદર રમકડાથી એને રમાડે
ઝુઝુઝુઝુ…ઝુઝુઝુઝુ, ઝુઝુઝુઝુ…ઝુઝુઝુઝુ

વાદળોના પારણીયામાં તારલાની દોરી બાંધી
મીઠા મીઠા ગીતડાં ગાઈ એને સૂવડાવે

દીકરો મઝાનો મારો
ચંદ્રથી રૂપાળો છે
ગોરા મુખડાથી એના ચાંદની રેલાવે
ઝુઝુઝુઝુ…ઝુઝુઝુઝુ, ઝુઝુઝુઝુ…ઝુઝુઝુઝુ

દીકરો મારો કાનકુંવર ને હું છું યશોદા માતા
કૈંક વેળા મેં એને પકડ્યો માખણ મીસરી ખાતા
શિકું તોડી ગોરસ ખોળી
માખણ મીસરી અહીંતહીં ઢોળી
ઝુઝુઝુઝુ…ઝુઝુઝુઝુ, ઝુઝુઝુઝુ…ઝુઝુઝુઝુ

મીઠું મીઠું હસતા હસતા તાળીઓ વગાડે
પોતે પણ ખાય સાથે મને ખવડાવે
તારલાઓ ટમટમ કરે એને બોલાવે
વાત મજાની કરીને એને સૂવડાવે

દીકરો મઝાનો મારો
ચંદ્રથી રૂપાળો છે
ગોરા મુખડાથી એના ચાંદની રેલાવે
ઝુઝુઝુઝુ…ઝુઝુઝુઝુ, ઝુઝુઝુઝુ…ઝુઝુઝુઝુ
ઝુઝુઝુઝુ…ઝુઝુઝુઝુ, ઝુઝુઝુઝુ…ઝુઝુઝુઝુ


दीकरो मझानो मारो

झुझुझुझु…झुझुझुझु, झुझुझुझु…झुझुझुझु
झुझुझुझु…झुझुझुझु, झुझुझुझु…झुझुझुझु
दीकरो मझानो मारो
चंद्रथी रूपाळो छे
गोरा मुखडाथी एना चांदनी रेलावे

झुझुझुझु…झुझुझुझु, झुझुझुझु…झुझुझुझु
दीकरो मझानो मारो
चंद्रथी रूपाळो छे
गोरा मुखडाथी एना चांदनी रेलावे

तारलाओ टमटम करे एने बोलावे
वात मजानी करीने एने सूवडावे

दीकरो मझानो मारो
चंद्रथी रूपाळो छे
गोरा मुखडाथी एना चांदनी रेलावे
झुझुझुझु…झुझुझुझु, झुझुझुझु…झुझुझुझु

नानीनानी आंखोमां सपनानी वात समाणी
ऊंचे आकाशेथी आवे परीलोकनी राणी
गाले चूमी एने खोळे बेसाडे
सुंदर रमकडाथी एने रमाडे
झुझुझुझु…झुझुझुझु, झुझुझुझु…झुझुझुझु

वादळोना पारणीयामां तारलानी दोरी बांधी
मीठा मीठा गीतडां गाई एने सूवडावे

दीकरो मझानो मारो
चंद्रथी रूपाळो छे
गोरा मुखडाथी एना चांदनी रेलावे
झुझुझुझु…झुझुझुझु, झुझुझुझु…झुझुझुझु

दीकरो मारो कानकुंवर ने हुं छुं यशोदा माता
कैंक वेळा में एने पकड्यो माखण मीसरी खाता
शिकुं तोडी गोरस खोळी
माखण मीसरी अहींतहीं ढोळी
झुझुझुझु…झुझुझुझु, झुझुझुझु…झुझुझुझु

मीठुं मीठुं हसता हसता ताळीओ वगाडे
पोते पण खाय साथे मने खवडावे
तारलाओ टमटम करे एने बोलावे
वात मजानी करीने एने सूवडावे

दीकरो मझानो मारो
चंद्रथी रूपाळो छे
गोरा मुखडाथी एना चांदनी रेलावे
झुझुझुझु…झुझुझुझु, झुझुझुझु…झुझुझुझु
झुझुझुझु…झुझुझुझु, झुझुझुझु…झुझुझुझु


Dikaro Mazano Maro

Zuzuzuzu…zuzuzuzu, zuzuzuzu…zuzuzuzu
Zuzuzuzu…zuzuzuzu, zuzuzuzu…zuzuzuzu
Dikaro mazano maro
Chandrathi rupalo chhe
Gora mukhadathi ena chandani relave

Zuzuzuzu…zuzuzuzu, zuzuzuzu…zuzuzuzu
Dikaro mazano maro
Chandrathi rupalo chhe
Gora mukhadathi ena chandani relave

Taralao tamatam kare ene bolave
Vat majani karine ene suvadave

Dikaro mazano maro
Chandrathi rupalo chhe
Gora mukhadathi ena chandani relave
Zuzuzuzu…zuzuzuzu, zuzuzuzu…zuzuzuzu

Naninani ankhoman sapanani vat samani
Unche akashethi ave parilokani rani
Gale chumi ene khole besade
Sundar ramakadathi ene ramade
Zuzuzuzu…zuzuzuzu, zuzuzuzu…zuzuzuzu

Vadalona paraniyaman taralani dori bandhi
Mitha mitha gitadan gai ene suvadave

Dikaro mazano maro
Chandrathi rupalo chhe
Gora mukhadathi ena chandani relave
Zuzuzuzu…zuzuzuzu, zuzuzuzu…zuzuzuzu

Dikaro maro kanakunvar ne hun chhun yashoda mata
Kainka vela men ene pakadyo makhan misari khata
Shikun todi goras kholi
Makhan misari ahintahin dholi
Zuzuzuzu…zuzuzuzu, zuzuzuzu…zuzuzuzu

Mithun mithun hasata hasata talio vagade
Pote pan khaya sathe mane khavadave
Taralao tamatam kare ene bolave
Vat majani karine ene suvadave

Dikaro mazano maro
Chandrathi rupalo chhe
Gora mukhadathi ena chandani relave
Zuzuzuzu…zuzuzuzu, zuzuzuzu…zuzuzuzu
Zuzuzuzu…zuzuzuzu, zuzuzuzu…zuzuzuzu


Dīkaro mazāno māro

Zuzuzuzu…zuzuzuzu, zuzuzuzu…zuzuzuzu
Zuzuzuzu…zuzuzuzu, zuzuzuzu…zuzuzuzu
Dīkaro mazāno māro
Chandrathī rūpāḷo chhe
Gorā mukhaḍāthī enā chāndanī relāve

Zuzuzuzu…zuzuzuzu, zuzuzuzu…zuzuzuzu
Dīkaro mazāno māro
Chandrathī rūpāḷo chhe
Gorā mukhaḍāthī enā chāndanī relāve

Tāralāo ṭamaṭam kare ene bolāve
Vāt majānī karīne ene sūvaḍāve

Dīkaro mazāno māro
Chandrathī rūpāḷo chhe
Gorā mukhaḍāthī enā chāndanī relāve
Zuzuzuzu…zuzuzuzu, zuzuzuzu…zuzuzuzu

Nānīnānī ānkhomān sapanānī vāt samāṇī
Ūnche ākāshethī āve parīlokanī rāṇī
Gāle chūmī ene khoḷe besāḍe
Sundar ramakaḍāthī ene ramāḍe
Zuzuzuzu…zuzuzuzu, zuzuzuzu…zuzuzuzu

Vādaḷonā pāraṇīyāmān tāralānī dorī bāndhī
Mīṭhā mīṭhā gītaḍān gāī ene sūvaḍāve

Dīkaro mazāno māro
Chandrathī rūpāḷo chhe
Gorā mukhaḍāthī enā chāndanī relāve
Zuzuzuzu…zuzuzuzu, zuzuzuzu…zuzuzuzu

Dīkaro māro kānakunvar ne hun chhun yashodā mātā
Kainka veḷā men ene pakaḍyo mākhaṇ mīsarī khātā
Shikun toḍī goras khoḷī
Mākhaṇ mīsarī ahīntahīn ḍhoḷī
Zuzuzuzu…zuzuzuzu, zuzuzuzu…zuzuzuzu

Mīṭhun mīṭhun hasatā hasatā tāḷīo vagāḍe
Pote paṇ khāya sāthe mane khavaḍāve
Tāralāo ṭamaṭam kare ene bolāve
Vāt majānī karīne ene sūvaḍāve

Dīkaro mazāno māro
Chandrathī rūpāḷo chhe
Gorā mukhaḍāthī enā chāndanī relāve
Zuzuzuzu…zuzuzuzu, zuzuzuzu…zuzuzuzu
Zuzuzuzu…zuzuzuzu, zuzuzuzu…zuzuzuzu


Source : સ્વરઃ નિશા ઉપાધ્યાય
ગીતઃ હેમન્ત કારિયા
સંગીતઃ કીર્તિ લાલન
(આલ્બમઃ સ્નેહ)